Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avgifter och regler, abonnemang

Orust kommun ansvarar för att du som kommuninvånare kan göra dig av med ditt hushållsavfall och övrigt avfall.

Hushåll och industrier är skyldiga att lämna avfallet så att det kan tas om hand.

Hämtning av avfall för hushåll

Obligatoriskt grundabonnemang

Du måste ha en grön tunna för restprodukt till din fastighet. Med grundabbonemanget följer en röd miljöbox för farligt avfall.

Extra service

Du kan välja till extra service som hämtning av kompost och återvinning.

Vill du hemkompostera?

Du som väljer att hemkompostera måste ansöka om detta hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Använd blanketten Anmälan om inplacering i komposteringstariff (Hk).

Du får två fakturor varje år

  • Fakturan skickas bara till fastighetsägaren.
  • För period januari till juni kommer räkningen i april
  • För juli-december kommer räkningen i oktober

Vill du ändra något?

Ändra intervall för hämtning eller beställa extra service

Kontakta Fraktkedjan Väst, telefon 0304 - 305 00

Ändra storlek på grön tunna

Kontakta Fraktkedjan Väst, telefon 0304 - 305 00

Dispens och uppehåll

Ansökan om dispens och uppehåll gör du hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Din ansökan om dispensprövning är avgiftsbelagd.

Taxa och renhållningsordning

Avfallshantering styrs av renhållningstaxan och renhållningsordningen.

Både renhållningstaxan och renhållningsordningen antas av Kommunfullmäktige.

Relaterad information

Fastighetsägarens ansvar

Behållare/säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Säck får inte väga mer än 15 kilo. Närmare upplysning om maxvikter för olika behållare lämnas av renhållaren Fraktkedjan Väst AB. Är behållaren/säcken för full finns möjlighet till hämtning av extrasäck mot avgift.

Renhållaren tömmer inte behållaren/säcken om den är överfull, innehåller felsorterat avfall eller har dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande. Avfallet omfördelas respektive omemballeras genom fastighetsinnehavarens försorg till nästa hämtningstillfälle.

Varm aska, slagg, frätande ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i för ändamålet speciellt avsedda behållare. Detsamma gäller byggnadsavfall, jord, sten eller dylikt.

Det är även fastighetsägarens ansvar att

  • hålla vägarna farbara för renhållningens bilar året runt
  • kör- och gångvägar till sopbehållare vintertid snöröjs och sandas
  • trä, sly och grenar inte hindrar sopbilarnas framkomlighet
  • det finns ordentliga möjligheter att vända bilen
  • det är fri höjd 4 meter och fri bredd 4,5 meter fram till sopbehållarna

Är vägen fram till sopbehållaren inte farbar sker tömning vid nästa tillfälle.

Kommunalt ansvar

Kommunerna i Sverige har skyldighet att se till att allt avfall och avlopp tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Principen är återvinning i en eller annan form.

Producentansvar

Returpapper, wellpapp och förpackningar av papper, glas, metall och plast samt däck ingår i producentansvaret. Det innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter.

Relaterad information

Lagar och avtal

Lagstiftningen regleras i Miljöbalken där Sveriges olika miljölagar är samlade.

Miljöbalken 15 kap 1§: Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Relaterad information

Två grunna soptunnor på hjul

Den obligatoriska gröna tunnan

Återställ
Hjälp oss bli bättre