Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avgifter och regler, abonnemang

Orust kommun ansvarar för att du som kommuninvånare kan göra dig av med ditt hushållsavfall och övrigt avfall.

Hushåll och industrier är skyldiga att lämna avfallet så att det kan tas om hand.

Hämtning av avfall för hushåll och verksamheter

Obligatoriskt grundabonnemang

Du måste ha en grön tunna för restprodukt till din fastighet. Med grundabonnemanget följer en röd miljöbox för farligt avfall.

Extra service

Du kan välja till extra service som hämtning av kompost och återvinning.

Vill du hemkompostera?

Du som väljer att hemkompostera måste ansöka om detta hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Använd blanketten Anmälan om inplacering i komposteringstariff (Hk).

Du får två fakturor varje år

  • Fakturan skickas bara till fastighetsägaren
  • För period januari till juni kommer räkningen i april
  • För juli-december kommer räkningen i oktober

Vill du ändra något?

Ändra intervall för hämtning eller beställa extra service

Kontakta Fraktkedjan Väst, telefon 0304 - 305 00

Ändra storlek på grön tunna

Kontakta Fraktkedjan Väst, telefon 0304 - 305 00

Dispens och uppehåll

Ansökan om dispens och uppehåll gör du hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Din ansökan om dispensprövning är avgiftsbelagd.

Taxa och renhållningsordning

Avfallshantering styrs av renhållningstaxan och renhållningsordningen.

Både renhållningstaxan och renhållningsordningen antas av Kommunfullmäktige.

Relaterad information

Fastighetsägarens ansvar

Det är bara restavfall som får lägga i den gröna tunnan. Med restavfall menas det som blir kvar när du har sorterar bort farligt avfall, matavfall och förpackningar. Exempel på restavfall är tops, bomull, bindor, blöjor, servetter, kletig plastfilm.

Farligt avfall ska lägga i den obligaoriska röda boxen. har du ingen röd box ka du ringa Fraktkedjan Väst och be dem ta med en, eller sp kan du hämta en box på Månsemyr eller Timmerhult.

Behållare/säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Säck får inte väga mer än 15 kilo. Fraktkedjan vöst kan svara på ytterligare frågor om maxvikter för olika behållare. Om din behållare/säck är för full kan du kontakta Fraktkedjan Väst och begära hämtning av extrasäck. Hämtning av extrasäck görs mot avgift utöver abonnemangsavgiften.

Fraktkedjan tömmer inte behållaren/säcken om den är överfull, innehåller felsorterat avfall eller har dåligt emallerade föremål som är skärande eller stickande. AVfallet ska omfördelas eller emballeras om av dig själv till nästa hämtningstillfälle.

Observera!

Varm aska, slagg, frätande ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i för ändamålet speciellt avsedda behållare.

Det är även fastighetsägarens ansvar att

  • hålla vägarna farbara för renhållningens bilar året runt
  • kör- och gångvägar till sopbehållare vintertid snöröjs och sandas
  • trä, sly och grenar inte hindrar sopbilarnas framkomlighet
  • det finns ordentliga möjligheter att vända bilen
  • det är fri höjd 4 meter och fri bredd 4,5 meter fram till sopbehållarna

Är vägen fram till sopbehållaren inte farbar sker tömning vid nästa tillfälle.

Kommunalt ansvar

Kommunerna i Sverige har skyldighet att se till att allt hushållsavfall och avlopp tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvar

Returpapper, wellpapp och förpackningar av papper, glas, metall och plast samt däck ingår i producentansvaret. Det innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. På Orust kan du lämna dina förpackningar på någon av de nio återvinningsstationerna som finns.

Lagar och avtal

Lagstiftningen regleras i Miljöbalken där Sveriges olika miljölagar är samlade.

Relaterad information

Två grunna soptunnor på hjul

Den obligatoriska gröna tunnan

Återställ
Hjälp oss bli bättre