Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Svanesunds centrum

Vi har påbörjat ett planarbete för Svanesunds centrum. Syftet med planarbetet är att öka attraktiviteten i området. En viktig del i arbetet är att skapa en dialog med dig som lever och verkar i Svanesund.

Flygbild över Svanesund

Svanesunds centrum. Du kan se aktuellt område i skissen över programområdet.

Relaterad information

Svanesunds samhälle har under de senaste åren vuxit i snabb takt. Vid slutet av 2015 bodde drygt 2000 personer i Svanesund. Pågående arbete med framtagande av detaljplaner för västra Änghagen med ytterligare bostäder kommer än mer öka behovet av ett välfungerande centrum. Svanesunds geografiska läge med närheten till Stenungsund gör det till ett av Orust strategiskt viktigaste samhällen för bostadsutbyggnad. Möjligheten för en bro till fastlandet skulle även utgöra en stark motor för samhällsutvecklingen i Svanesund med omnejd.

Viktiga frågor i programarbetet är att se på hur torgmiljön kan förbättras och attraktiva mötesplatser skapas. Möjligheten för ytterligare bostäder och handelslokaler ska utredas. Trafiksituationen på Färjevägen som är huvudled genom Svanesund har länge ansetts problematisk och studie med ett antal åtgärdsförslag har tagits fram.

Planprogram

Arbetet har nu inletts med ett planprogram vilket är den första delen i planprocessen. Syftet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av Svanesunds centrum och planprogrammet ligger sedan till grund för vidare arbete med en eller flera detaljplaner.

Status planprocess

Planprogram

Gult markerar var i processen arbetet befinner sig.

Medborgardialog

En viktig del i programarbetet är medborgardialog. Syftet med medborgardialogen är att du som lever och verkar i Svanesund ska få bidra med dina idéer och tankar till utvecklingen av Svanesunds centrum. Vi behöver din hjälp att se vad som är redan är bra och vad som kan utvecklas för ett attraktivt Svanesund.

Medborgardialog kommer att vara en viktig del i det fortsatta arbetet med framtagande av ett planprogram för Svanesund centrum.

Medborgardialogen inleds med möjlighet att komma med idéer via en digital enkät och karta. Alla idéer kommer att sammanställas och redovisas i samband med framtagandet av planprogrammet.

Arbetet med medborgardialog kommer att fördjupas längre fram under arbetets gång.

Återställ
Hjälp oss bli bättre