Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Diarium och arkiv

Vi och alla andra offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar.

Vårt webbdiarium

I vårt webbdiarium kan du se rubriken för samtliga ärenden och handlingar som är diarieförda. När du söker i webbdiariumet hittar du dokument från januari 2010 och framåt.

I webbdiariet hittar du inte

  • sekretessbelagda uppgifter
  • personnummer
  • namn
  • känsliga personuppgifter
  • uppgifter om lagöverträdelse

Självservice

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium och är en förteckning över de ärenden och handlingar som en myndighet hanterar. 

Ärenden och handlingar ska hållas ordnade så man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det en registrator hos varje kommunal nämnd som ordnar handlingarna i ett diarium. Diariet är en allmän offentlig handling.

Diarium

Det vanligaste sättet att registrera allmänna handlingar är genom diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att vi för dagbok över vilka handlingar vi tar emot eller upprättar. I diariet registreras de allmänna handlingar som ingår i ärenden som vi beslutar om.

Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga. Under ärenderubriken registreras alla handlingar som tillhör ärendet. Däremot behöver inte handlingar som är undantagna enligt sekretessförordningens 5 § eller som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet registreras.

Återställ
Hjälp oss bli bättre