Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i mars

Onsdag den 22 mars 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 13:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 22 mars
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 13:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf)

HandlingarPDF (pdf)

ProtokollPDF (pdf)

Ärendelista

 • Beslut om adjungering
 • Förvaltningens information
 • Information om genomförd kostnadsanalys
 • Delegering att godkänna fjärrvärmeverksamhetens årsrapport
 • Uppdrag att upphandla drift av gästhamn och husbilsparkering i Henån
 • Överlåtelse av exploateringsavtal för Morlanda-Slätthult 2:2 m.fl.
 • Friköp av mark på Käringön
 • Antagande av riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
 • Prognosrapport februari 2017
 • Årsredovisning för år 2016
 • Yttrande över slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1, för Sveriges landsbygder- en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
 • Svar på motion om marknadsplan för inflyttning
 • Motion om sänkts hastighet på Färjevägen, Svanesund
 • Yttrande angående naturvårdsverket redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning
 • Inventering av brackvattendammar i Sockesundet.
 • Redovisning av stimulansbidrag Kunskapssatsning för baspersonal i verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg
 • Redovisning av motioner
 • Redovisning av medborgarförslag
 • Ändring i bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
 • Svar på medborgarförslag om ändring i arvodesbestämmelserna
 • Översyn av kommunens politiska organisation samt svar på motioner i organisationsfrågor
 • Rapporteringsskyldighet beviljade insatser enligt socialtjänstelagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senaste tre månader efter beslut - 4:e kvartalet 2016
 • Redovisning av stimulansbidrag för ökad bemanning
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals komunalförbund
 • Ordförandens information

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre