Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i november

Torsdag den 16 november klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 november klockan 08:15 i sammanträdesrum Hälsön i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 125 kB)

Protokoll 1PDF (pdf, 72.3 kB)

Protokoll 2PDF (pdf, 55.8 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Budgetförslag för 2018 med plan för 2018-2020 avseende miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
 • Ekonomirapport, prognos för oktober 2017, miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
 • Indexjustering av livsmedelskontrolltaxan, och taxa för tillsyn av receptfria läkemedel med indexändring från 2018
 • Ändrad miljöbalkstaxa genom ändringar i miljötillsynsförordningen samt indexändring för 2018
 • Rapport om arbetet med fokusveckor, 2017
 • Ansökan om LONA-bidrag för undersökning avseende invasiva växtarter
 • Yttrande över motion om bygglovsbefrielse
 • Redovisning av aktuella domar från överprövande myndigheter, avseende små avloppsanläggningar
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bäckevik 1:9
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten Tegneby-Bö 1:10
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Höggeröd 1:65
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Morlanda-Berg 3:11
 • Prövning av förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Stala-Haga 1:4
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Tyfta 1:18
 • Prövning av ansökan om bygglov/marklov samt startbesked för nybyggnad av översvämningsskydd med bryggor och pir inom fastigheten Henån 1:306
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Morlanda-Slätthult 2:56
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut


Återställ
Hjälp oss bli bättre