Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i september

Torsdag den 28 september klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 28 september klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 117.6 kB)

ProtokollPDF (pdf, 84.7 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Ny förvaltningsorganisation 2017
 • Ekonomirapport, delårsprognos för augusti
  2017, miljö- och byggnadsnämndens
  verksamhet
 • Ändring av miljö- och byggnadsnämndens
  delegationsordning, prövning strandskydd
  7 kap Miljöbalken
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för
  bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
  garage på fastigheten Tönsäng 2:4
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för
  nybyggnad av enbostadshus och garage på
  fastigheten Tofta 2:1
 • Prövning av ansökan om bygglov för
  nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
  Höggeröd 1:208
 • Prövning av ansökan om bygglov för
  nybyggnad av enbostadshus
  (ersättningsbyggnad) och garage på fastigheten
  Lunna 1:13
 • Prövning av ansökan om bygglov för
  fasadändring på fastigheten Nösund 1:186
 • Prövning av strandskyddsdispens för
  tillbyggnad/ombyggnad av industri/lagerhall
  på fastigheten Brattås 2:29
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av
  industri/lagerhall på fastigheten Brattås 2:29
 • Prövning av bygglov för ändrad användning
  av förråd till fritidshus på fastigheten
  Kåröd 1:177
 • Prövning av ansökan om bygglov för balkong
  på fastigheten Mollösund 5:95
 • Prövning av strandskyddsdispens för
  nybyggnad av komplementbyggnad samt
  tillbyggnad av komplementbyggnad på
  fastigheten Töllås 1:133
 • Prövning av ingripande
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Inbjudan till seminarium om bygglovsjuridik,
  Byggsamverkan Västra Götaland
Återställ
Hjälp oss bli bättre