Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-17

Markanvisning för flerbostadshus i Henån, del av 1:67

Markanvisningsområdet för flerbostadshus ligger centralt i Henån och är cirka 4 900 kvadratmeter. Området omfattar del av fastigheterna Henån 1:67, Henån 1:19 och Henån 1:306.

Flygbild över ett samhälle vid havet. Upphovsrättsskyddad bild Videomakers Lars Lundborg

Markområdet ligger i centrala Henån. Fotot ägs av Videomakers Lars Lundborg.

Sista inlämningsdag 26 juni 2017.

Detaljplanen ger en maximal byggrätt om ca 3000 kvm BTA och medger flerbostadshus med tillhörande garage/carport, parkeringsplatser och förråd.

Den slutgiltiga storleken på projektet prövas i kommande bygglov. En huvudbyggnad får uppföras med maximalt tre våningar. Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 1 000 kvm. Nockhöjden får vara högst + 20 meter för den sydvästra byggnadskroppen och högst + 19 meter för den nordöstra byggnadskroppen. Nockhöjden är angiven i förhållande till grundkartans nollplan.

Lägsta acceptpris

Det finns ett lägsta acceptpris som inte är offentligt. För att förslaget ska utvärderas i övriga bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset.

Anslutningsväg och parkeringsplatser

Fastigheten ges en ny tillfartsväg från Katarinas väg och nuvarande tillfart mot Röravägen stängs. Lokalväg byggs ut av exploatören. Avtalsservitut skrivs till förmån för Henån 1:67. Ett bullerskydd ska uppföras längs Röravägen för att klara bullernivån. Parkeringar och eventuellt garage placeras på kvartersmark och ska täcka det behov som byggnationen skapar.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är utbyggda i området. Ny bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till det kommunala dagvattennätet. Exploatören ska teckna avtal för fjärrvärme. 

Plankarta del av Henån 1:67. Området är beläget väster om kommunhuset vid Röravägen.

Översiktskarta över Henån. Henån 1:67 är beläget väster om kommunhuset vid Röravägen, gul markering.

Återställ
Hjälp oss bli bättre