Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-16

Markanvisning för flerbostadshus i Tuvesvik, Lavön 2:91

Området för markanvisningen uppgår till cirka 5 600 kvm och omfattar fastigheten Lavön 2:91. Exploatören har också en möjlighet att bygga båtplatser och sjöbodar på arrende.

Utsikt från tomten.

Sista inlämningsdag 21 juli 2017.

Detaljplanen medger flerbostadshus med en byggrätt om cirka 3400 kvm BTA. Största byggnadsarea är 950 kvm med maximal byggnadshöjd om 3,5 våningar. Nockhöjden får vara högst +25 meter på bostadsfastighet och +3 meter på miljöhus. Nockhöjden är angiven i förhållande till grundkartans nollplan. Det finns krav på traditionell takvinkel, 35-45 grader.

Lägsta acceptpris

Det finns ett lägsta acceptpris om 10 miljoner kronor utifrån bedömt marknadsvärde. 

Anslutningsväg och parkeringsplatser

Anslutningsväg och cirka 27 parkeringsplatser är utbyggda inom planområdet. En bilplats per lägenhet ska tillgodoses enligt bedömt behov men med fler än 27 bostäder erbjuds möjligheten att hyra resterande parkeringsplatser på närliggande utbyggda parkeringar. Planen medger möjlighet att anlägga handikapparkering i direkt anslutning till bebyggelsen. En byggnad för källsorterat avfall ska uppföras vid parkeringen.

Kommunalt vatten och avlopp

Kommunala vatten- och spillvattenledningar är utbyggda i anslutningsvägen. Ny bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet. Val av uppvärmning för bostäderna avgör exploatören.

Möjlighet att bygga båtplatser och sjöbodar

I markanvisningen ges exploatören möjlighet att bygga båtplatser och sjöbodar/förråd på arrende.

Plankarta Tuvesvik.

Återställ
Hjälp oss bli bättre