Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-05-18

Helårsprognosen pekar på +7,9 miljoner kronor mot budget

I vår ekonomiska prognosrapport från den sista april, görs bedömningen att helårsprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget med +7,9 miljoner kronor. Det är en förbättring med 1,5 mkr jämfört med februariprognosen.

Bedömningen är att kommunens resultat blir positivt och beräknas till +40,3 miljoner kronor på helåret. Budgeterat resultat uppgår till +32,3 miljoner kronor.

Verksamheterna prognosticerar tillsammans en negativ budgetavvikelse om -7,7 mkr på helåret. Det är en försämring med 1,8 mkr jämfört med februariprognosen. Omsorgen (-5,3 mkr), lärande (-2,7 mkr) och fjärrvärmeverken (-0,8 mkr) är de verksamheter som uppvisar negativa prognoser. Orsaken till det prognostiserade underskottet inom omsorgen förklaras främst av ökade kostnader för försörjningsstöd, men även av högre personalkostnader inom särskilda boenden och hemtjänst. Budgetavvikelsen inom förvaltningsområde lärande kopplas främst till grundskolan och elever med behov av särskilt stöd, men även den snabba stängningen av asylboendet Sjögården. Övriga nämnder/förvaltningsområden prognostiserar en positiv budgetavvikelse eller nollprognos för helåret.

Centrala poster såsom generella statsbidrag, pris- och lönekompensation, fastighetsförsäljningar samt finansiella intäkter och kostnader väger tillsammans upp verksamheternas negativa prognos med positiva avvikelser mot budget.

Investeringsutgifterna bedöms uppgå till 157,4 miljoner kronor (budget 170,3 mkr). De största investeringsprojekten avser renovering av Strandgårdens kök, ångbåtsbrygga Edshultshall, åtgärder kaj i Ellös, översämningsåtgärder i Henån, ombyggnation av kommunhus, ombyggnation Ängås skola, vatten- och avlopp i samband med exploatering Kungsviken, överföringsledning Slussen-Uddevalla samt utbyggnad av bredbandsstrukturen på landsbygden.

Delårsresultatet per sista april är positivt och uppgår till +7,2 miljoner kronor. Det är 8,7 mkr bättre än budgeterat resultat till och med april. Jämfört med samma period föregående år är årets delårsresultat 6,2 miljoner kronor bättre.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre