Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-11-20

Positiv budgetprognos 

Den senaste ekonomiska prognosen för helåret 2017 visar på ett positivt resultat på 44,1 miljoner kronor vilket är 11,7 miljoner bättre än vad som budgeterats.

Förvaltningsområde omsorg redovisar en negativ prognos på -13,5 miljoner kronor mot budget. Det är en mindre försämring jämfört med prognosen i augusti. Den största orsaken beror på att verksamheten inte hunnit minska kostsamma externa placeringar av ensamkommande barn och unga, samt att våra egna boenden för ensamkommande barn och unga fortfarande har höga kostnader i förhållande till ersättningen från Migrationsverket. Arbetet med att anpassa verksamheten och hitta mer ekonomiskt fördelaktiga lösningar pågår. Därutöver förväntas det även bli ett underskott inom särskilda boende och hemtjänst, vilket beror på att arbetet med att optimera bemanningen ännu inte fått fullt genomslag.

Förvaltningsområde lärande redovisar en negativ prognos på -1,7 miljoner kronor mot budget. Grundskolorna har ett större underskott mot budget på -5,2 miljoner kronor. Det beror på högre personalkostnader än budgeterat. Detta kompenseras av att gymnasieskolan redovisar en positiv prognos.

Bland de faktorer som bidrar till positiva prognoser kan nämnas tomtförsäljning, högre skatteintäkter och generella statsbidrag samt lägre kostnader för lån och telefoni på grund av nytt avtal. Årets investeringar beräknas hamna på 98 miljoner kronor och det är 72 miljoner lägre än beräknat. Främst beror detta på att flera projekt flyttas framåt i tiden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre