Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-09-26

Sänkt helårsprognos, men fortsatt positiv avvikelse mot budget i delårsrapporten

I vår delårsrapport från den sista augusti, görs bedömningen att helårsprognosen pekar på en positiv avvikelse mot budget med +1,7 miljoner kronor. Det är en försämring med 6,3 miljoner kronor jämfört med aprilprognosen.

Bedömningen är att kommunens resultat blir positivt och beräknas till +34 miljoner kronor på helåret. Budgeterat resultat uppgår till +32,3 miljoner kronor. Verksamheterna prognosticerar tillsammans en negativ budgetavvikelse om -14,1 miljoner kronor på helåret. Det är en försämring med -6,3 miljoner kronor jämfört med aprilprognosen. Omsorgen (-12,9 mkr), lärande (-3,3 mkr) och fjärrvärmeverken (-0,8 mkr) är de verksamheter som uppvisar negativa prognoser.

Orsaken till det prognostiserade underskottet förklaras främst av höga kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen, men även högre personalkostnader inom särskilda boenden och hemtjänst. Ett stort arbete pågår med att anpassa verksamheterna till en lägre kostnadsnivå inom omsorgen. Dock tar omställningsarbetet tid och vidtagna åtgärder har ännu inte fått den effekt som man bedömde i våras. Budgetavvikelsen inom förvaltningsområde lärande kopplas främst till grundskolan och bland annat elever med behov av särskilt stöd, men högre personal- och lokalkostnader inom förskolan. Övriga nämnder/förvaltningsområden prognostiserar en positiv budgetavvikelse eller nollprognos för helåret.

Centrala poster såsom generella statsbidrag, pris- och lönekompensation, fastighetsförsäljningar samt finansiella intäkter och kostnader väger tillsammans upp verksamheternas negativa prognos med positiva avvikelser mot budget.

Investeringsutgifterna bedöms uppgå till 119,4 miljoner kronor (budget 170,3 mkr). De största investeringsprojekten avser renovering av Strandgårdens kök, ångbåtsbrygga Edshultshall, åtgärder kaj i Ellös, översämningsåtgärder i Henån, ombyggnation av kommunhus, ombyggnation Ängås skola, vatten- och avlopp i samband med exploatering Kungsviken, överföringsledning Slussen-Uddevalla samt utbyggnad av bredbandsstrukturen på landsbygden.

Delårsresultatet per sista augusti är positivt och uppgår till +46,7 miljoner kronor. Det är 9,1 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat till och med augusti. Jämfört med samma period föregående år är årets delårsresultat 11,4 miljoner kronor bättre.

Relaterad information

Delårsrapport 2017PDF (pdf, 1.7 MB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre