Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Avgifter och regler, abonnemang

Vi ansvarar för att du som kommuninvånare kan göra dig av med ditt hushållsavfall.

Du är skyldig att lämna ditt hushållsavfall så att det kan tas om hand på ett miljöriktigt sätt. På Orust ska du alltid sortera ut matavfallet för kompostering.

Vi byter entreprenör för hushållsavfall den 1 februari 20201.

Hämtning av avfall för hushåll och företag

Obligatoriskt grundabonnemang

Du måste ha en grön tunna för restavfall till din fastighet. Den gröna tunnan ingår i ditt abonnemang. Med abonnemanget följer en röd miljöbox för farligt avfall.

Extra service

Du kan välja till extra service som hämtning av kompost och återvinning.

Vill du hemkompostera?

Du som vill hemkompostera gör en anmälan om detta hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Använd blanketten Anmälan om inplacering i komposteringstariff (Hk).

Du får två fakturor varje år

  • Fakturan skickas bara till fastighetsägaren
  • För period januari till juni kommer räkningen i april
  • För juli-december kommer räkningen i oktober

Vill du ändra något?

Ändra intervall för hämtning eller beställa extra service

Kontakta Fraktkedjan AB, telefon 0304 - 305 00

Ändra storlek på grön tunna

Kontakta Fraktkedjan AB, telefon 0304 - 305 00

Dispens och uppehåll

Ansökan om dispens och uppehåll gör du hos Miljö- och byggnadsförvaltningen. Din ansökan om dispensprövning är avgiftsbelagd.

Taxa och renhållningsordning

Avfallshantering styrs av renhållningstaxan och renhållningsordningen. Både renhållningstaxan och renhållningsordningen är antagna av kommunfullmäktige.

Fastighetsägarens ansvar

Det är bara restavfall som får läggas i den gröna tunnan. Med restavfall menas det som blir kvar när du har sorterar bort farligt avfall, matavfall och förpackningar. Exempel på restavfall är tops, bomull, bindor, blöjor, servetter, kletig plastfilm.

Farligt avfall ska lägga i den röda boxen. Har du ingen röd box kan du ringa Fraktkedjan AB och be dem ta med en, eller så kan du hämta en box på återvinningscentralen vid Månsemyr eller Timmerhult.

Behållare och säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Säck får inte väga mer än 15 kilo. Fraktkedjan AB kan svara på ytterligare frågor om maxvikter för olika behållare. Om din behållare eller säck är för full kan du kontakta Fraktkedjan AB och begära hämtning av extrasäck. Hämtning av extrasäck görs mot avgift utöver abonnemangsavgiften.

Fraktkedjan hämtar inte din behållare eller säck om den är överfull, innehåller felsorterat avfall eller har dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande. Du får själv se till att sortera avfallet rätt till nästa hämtningsrunda.

Observera!

Varm aska, slagg, frätande ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i för ändamålet speciellt avsedda behållare.

Det är även fastighetsägarens ansvar att

  • hålla vägarna farbara för renhållningens bilar året runt
  • kör- och gångvägar till sopbehållare vintertid snöröjs och sandas
  • trä, sly och grenar inte hindrar sopbilarnas framkomlighet
  • det finns ordentliga möjligheter att vända bilen
  • det är fri höjd 4 meter och fri bredd 4,5 meter fram till sopbehållarna

Är vägen fram till sopbehållaren inte farbar meddelas fastighetsägaren och tömning sker vid nästa tillfälle om åtgärder vidtagits av fastighetsägaren.

Producentansvar

Returpapper, wellpapp och förpackningar av papper, glas, metall och plast samt däck ingår i producentansvaret. Det innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta om hand uttjänta produkter. På Orust kan du lämna dina förpackningar på någon av de elva återvinningsstationerna som finns.

Däck kan bara lämnas vid återvinningscentralen Månsemyr.

Lagar och avtal

Lagstiftningen regleras i Miljöbalken där Sveriges olika miljölagar är samlade.

Relaterad information

Två grunna soptunnor på hjul

Den obligatoriska gröna tunnan

Återställ
Hjälp oss bli bättre