Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bygga nytt, ändra eller riva

När du vill bygga något helt nytt, förändra marken eller en byggnad på något sätt, behöver du oftast ansöka om lov eller göra en anmälan.

Det är hos miljö och byggnadsnämnden som du ansöker om bygglov, marklov, rivningslov eller lämnar en bygganmälan till.

Lång väntetid

Vi har dessvärre lång väntetid för bygglov, marklov, rivningslov. Just nu tar det cirka 6 månader innan handläggning påbörjas, men vi arbetar intensivt med att få ner handläggningstiden till 10 veckor.

Bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Det krävs även lov för att riva en befintlig byggnad eller göra markarbeten.

Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

Ibland måste du göra en anmälan även när ditt projekt inte kräver bygglov.

Olika bestämmelser gäller för

 • landsbygd
 • tätort
 • kulturhistoriska miljöer
 • naturreservat
 • strandskydd

Det är du som byggherre som har det fulla ansvaret för att ditt projekt följer lagar och regler. Ta alltid reda på vilka regler som gäller för din fastighet.

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Det är framför allt tätorter som regleras med detaljplaner.

Om du vill bygga nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Särskilda regler gäller även i område med naturreservat eller där det finns fornlämningar och i kulturmiljöer.

Vill du få mer hjälp kring bygglov kan du ringa vår telefon för bygglovsfrågor.

Glöm inte bort att planera för avlopp i god tid.

Vill du få vägledning

För att få reda på om ditt projekt kräver ett lov eller en anmälan är du välkommen att kontakta oss.

Bygglovsfrågor

Telefon 0304-33 43 47

Du kan välja mellan att bli kopplad till en administratör eller till en handläggare.

 • Administratören svarar på frågor om hur du ligger till i bygglovskön, lämnar ut handlingar och hjälper dig med frågor som gäller hur du skriver en ansökan.
 • Handläggare svarar på frågor om bygglov.

Telefontid

 • Måndag, 09:00-12:00 och 16:00-18:00
 • Tisdag-torsdag, 09:00-12:00 och 13:00-15:00
 • Fredag, 09:00-12:00 och 13:00-14:00

Starbesked och slutbesked

 1. Tänk på att du måste få startbesked från oss före du påbörjar arbetet.
 2. Du får inte börja använda byggnaden innan du har fått ditt slutbesked.

Bygglov är tidsbegränsat

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har

 • påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år
 • avslutat byggnadsarbetet inom 5 år

Det räknas från dagen då beslutet vann laga kraft. För att bygget ska räknas som påbörjat ska grundläggningen vara påbörjad. Det räcker alltså inte med att ha påbörjat markarbeten för att bygget ska räknas som påbörjat.

Förhandsbeskedet är tidbegränsat

Från dagen då ett förhandsbesked vinner laga kraft har du två år på dig att ansöka om bygglov. Därefter förfaller förhandsbeskedet.

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om lov, startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.

Strandskydd

Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta oss för mer information.

Tillgänglighet i byggnader

Enligt lagstiftningen ska byggnader, tomter och allmänna platser vara tillgängliga och användbara för personer med rörelse- eller orienteringsnedsättning.

Det innebär till exempel att den som använder rullstol ska komma in i och använda byggnader på samma sätt som alla andra, på lika villkor. Detta gäller lokaler dit allmänheten har tillträde. Både offentliga byggnader som skolor och idrottshallar och privatägda byggnader, till exempel butiker, hotell, och restauranger.

Arbetsplatser ska vara tillgängliga om det inte är obefogat med hänsyn till den typ av arbete som ska utföras.

Nybyggda bostäder ska vara utformade så att alla de viktigaste funktionerna såsom, hall, wc, kök, tvättstuga, samvaro med mera är tillgängliga.

Tomter ska vara utformade så att uppfarter och entréer till byggnader är tillgängliga.

Vid ändring av byggnader ska hänsyn tas till vad som är tekniskt och ekonomisk rimligt att genomföra. Om ett hinder för tillgänglighet är enkelt att åtgärda säger lagen att detta ska göras.

Arkiv

Miljö- och byggnadsnämndens diarium är digitaliserat från 2007. Alla ärenden finns sparade som papperskopior. Hör av dig till vår expedition om du vill ta del av någon handling.

Enklast och snabbast är om vi kan skicka dokumenten till dig via e-post men det går också bra att få papperskopior till självkostnadspris.

Återställ
Hjälp oss bli bättre