Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bygga på landsbygden

Bor du på landsbygden har du en större frihet att bygga utan bygglov än om du bor inom tätorten, vilken vanligtvis är detaljplanerad. 

När din tomt gränsar direkt till en annan bebyggd tomt utan någon naturmark emellan gäller samma bygglovsplikt som inom detaljplanelagt område (tätort). Du bor då inom något som enligt lagen kallas sammanhållen bebyggelse.

Bostadshus

Bor du inte nära någon granne har du enligt Orust kommuns tolkning av Plan- och bygglagen rätt att bygga till ett bostadshus med upp till 50 % av den bruttoarea (BTA) huset har idag. Dock max 50 kvm BTA .

Det är även tillåtet att uppföra en komplementbyggnad, till exempel garage eller förråd med upp till 50% av bostadshusets bruttoarea. Dock max 50 kvm BTA .

Byggnader får inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter om inte grannen gett sin tillåtelse till detta.

Tänk på att

  • du kan bara utgå från den yta av ett bostadshus som har beviljat bygglov. Denna regel gäller enbart för en- och tvåbostadshus.
  • det du bygger inte får vara en stor olägenhet för någon granne.
  • Boverkets byggregler gäller på samma sätt som om bygglov hade krävts.
  • Varsamhetskrav enligt Plan- och bygglagen gäller.

Fiskeri, jord- eller skogsbruk

Om du driver fiskerinäring, jord- eller skogsbruk av en viss omfattning finns det möjlighet att uppföra ekonomibyggnader utan bygglov. Den nya byggnaden ska användas direkt i den verksamhet du bedriver. Hör av dig till oss för mer information. 

Hästverksamhet räknas inte in i den kategori av näringar som omfattas av bygglovsbefrielsen. 

Andra tillstånd

Tänk på att det kan krävas andra tillstånd än bygglov för att bygga inom till exempel strandskyddat område eller inom naturreservat. Även om bygglov inte krävs kan det bli aktuellt att ansöka dispens från strandskyddet eller söka avloppstillstånd.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre