Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Förhandsbesked

Förhandsbesked är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på just den plats du tänkt dig.

Platsens lämplighet bedöms ur samhällsbyggnadsperspektiv, till exempel infrastruktur, ekologi och natur, kulturlandskap, samt möjlighet till vatten och avlopp.

Förhandsbesked gäller i två år

Ett positivt förhandsbesked är bindande och gäller i två år. Ett positivt förhandsbesked ger dig rätt att få bygglov under förutsättning att din bygglovsansökan uppfyller de krav och villkor som ställts i förhandsbeskedet.

Vad gäller för platsen

Det är bra om du ser vad som gäller för just den plats du önskar bebygga före du ansöker om förhandsbesked.

Ligger marken exempelvis inom

 • Strandskydd
 • Riksintresse, kan vara för friluftsliv, naturvård, högexploaterad kust, kulturmiljövård
 • Naturreservat
 • Kustzon
 • Stora orörda områden
 • Lokalt värdefullt landskap eller naturområde
 • Kulturmiljö
 • Jordbruksmark

Tips att tänka på vid planering

Landskap

Hur kan du anpassa byggnationen till platsen och landskapet? Se mer i Översiktsplan kapitel 6, Naturvårdplan samt Plan- och bygglagen.

Befintlig bebyggelse

Hur anpassas det till övrig befintlig bebyggelsestruktur.

Kulturmiljö

Ligger platsen inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Se Översiktsplan kapitel 6.

Kustzonen

Inom kustzonen gäller särskilda bestämmelser samt rekommendationer för ny bebyggelse, se Översiktsplan kapitel7.

Jordbruk, djurhållning eller skogsbruk

Jord- och skogsbruk är av nationellt intresse och prioriterat på de platser där det redan finns. Nya bostäder ska inte placeras på brukningsvärd jordbruksmark. Bedömning om den brukningsvärd görs enligt rättspraxis.

Bostäder i närhet av jordbruk kan innebära olägenheter för de som i framtiden bor i huset. Därför är placering i förhållande till sådan mark viktig i förhandsbesked för att inte försvåra verksamheten varken idag eller i framtiden.

Ny utfart

Är det till större väg? Kontakta gärna och begär förhandsbesked om ny utfart från Trafikverket, vägförening och markägare.

Vad ansökan ska innehålla

Ansökan ska innehålla ansökningsblankett, situationsplan och separat beskrivning av vad du söker för samt hur du tänker lösa olika frågor.

Situationsplan

ska bifogas i skala 1:1000 eller lämplig skala där följande finns med.
Använd Lantmäteriets webbaserade fastighetskarta – "Min karta"
(välj fastighetskartan). Sök upp din fastighet; Orust Fastighet X:X.

Rita in, markera i situationsplanen

 • Ungefärlig placering, storlek och användning av planerade och befintliga byggnader.
 • Infartsväg, ange maxlutning i % om det är kuperat.
 • Egen parkering, samt vändficka för räddningstjänst, slambil med flera.
 • Planerad brunn, ange om den är borrad, grävd, gemensam eller påkopplingspunkt vid kommunalt VA.
 • Planerat avlopp samt ledningar (sluten tank, BDT slamavskiljare + markbädd + utlopp till dike, bäck eller åkerdränering).
 • Grannars brunnar inom 100 m (ange borrad eller grävd), samt avlopp inom 100 m inkl. utlopp.
 • Planerad avstyckning/tomtplats.
 • Ange avstånd från tänkt tomtgräns till närmsta jordbruksmark som åker, bete, hage, äng, djurstall.

Samtliga befintliga och planerade byggnader ungefärlig byggnadsyta i kvm, ange ändamål (bostad, gäststuga, garage, förråd, verksamhetslokal eller annan användning).

Typ av byggnad. Antal våningar 1-, 2- plans eller suterräng. Sadeltak, pulpettak.

Infartsväg

Ska ny väg anläggas? Redovisa hela sträckan på kartan. Tänk på att samhällstjänster som slamtömning, renhållning, räddningstjänst, ambulans, färdtjänst, hemtjänst ska kunna ta sig fram året runt. Ange maximal lutning i procent på situationsplanen.

Vändmöjlighet och parkering för egna fordon, besök, slamtömning, räddningstjänst och hemtjänst.

Uppställningsplats för slamtömning och renhållning, kan vara på egna infartsvägen. Slamtömningen ställer krav på max 10 meter slangdragning av arbetsmiljöskäl.

Avstyckning, tomtplats

Rita in förslag till avstyckning, tomtplats om fastigheten är stor, det som är tänkt bli din trädgård. Ange nuvarande markanvändning enligt fastighetstaxeringen.

Vatten och avlopp

Du ska visa hur du kan ordna dricksvatten i tillräcklig kapacitet och av tillräckligt god kvalitet. Du ska också redovisa godkänd typ av avlopp och att avloppet fungerar på platsen. Ange även var utsläpp av renat avlopp ska ske.

Tänk på att dricksvattenbrunnar och avlopp kan påverka varandra, därför ska också grannars brunnar och avlopp redovisas i situationsplanen. Vi har inte information om befintliga dricksvattenbrunnar, men kontakta gärna miljöavdelningens avloppshandläggare för rådgivning om planerat avlopp.

Räkna även in planerad gäststuga för rätt projektering av vatten och avlopp från början.

Tre alternativ för vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp

Lämna intyg från kommunens VA-avdelning med info om

 • att de godkänner inkoppling av exempelvis ett eller två hushåll från Fastighet X:X.
 • närmaste anslutningspunkt
 • när kan inkoppling ske

Gemensamt VA

Lämna in intyg från ansvarig i VA-förening eller samfällighet med samma info i intyg som ovan.

Enskilt eget VA

Du redovisar följande.

Dricksvatten

 • Typ av planerad brunn. Är det en borrad eller grävd, egen eller gemensam, befintlig eller ny.
 • Kapacitet. Ta reda på dina närmsta 3 grannars vattenkapacitet (flöde) och redovisa i situationsplan eller i text. Titta i Brunnsarkivets karta på www.sgu.se eller fråga grannar om kopia på borrningsprotokoll. Ange flöde (l/tim), fastighet samt placering i situationsplan.
 • Kvalitet. Redovisa analysprotokoll (för närmsta granne där det också finns flödesuppgift). Analys på kemiska/fysikaliska parametrar för dricksvattnet, inte äldre än 3 år utfört på Swedac-ackrediterat laboratorium. Viktigt att analysen visar salter (natrium, klorid, fluorid).
 • Intyg från samma granne, med borrad brunn som har god mängd och kvalitet att dela brunn om eget vatten inte kan hittas.

Avlopp

 • Typ av avlopp ska anges och ritas in. Ring gärna och rådgör med miljöenhetens avloppshandläggare.
 • Grundläggande miljöskyddsnivå vid nybyggnation innebär sluten tank för WC + separat BDT-lösning (slamavskiljare + markbädd) med utsläpp som ska redovisas i situationsplan var det rinner ut (dike, bäck, åkerdränering).
 • Hör med avloppshandläggare om skyddsavstånd mellan brunnar och avlopp på aktuell plats.
 • I samband med bygglovsansökan ska en separat ansökan om tillstånd för avlopp lämnas in.

Platsbesök

Miljö och byggnadsnämnden kommer besöka platsen som önskas bebyggas. Markera på plats med pinnar eller sprayfärg var byggnader, infart, avlopp och brunn ska vara.

Om markeringar saknas vid platsbesök krävs ett återbesök vilket debiteras extra.

Återställ
Hjälp oss bli bättre