Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Garage, carport, förråd, komplementbyggnad

Bygglov krävs för garage, carport och förråd när de är komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus.

En bild på en komplementbyggnad.

En komplementbyggnad är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus på den egna tomten. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett förråd, carport, garage eller växthus.

Bygglov för komplementbyggnad

Du behöver bygglov om du vill

 • bygga en komplementbyggnad och inte använder något av undantagen nedan.

Du kan behöva bygglov om du vill

 • uppföra en komplementbyggnad som en friggebod på max 15,0 kvadratmeter
 • uppföra en komplementbyggnad som ett attefallshus på max 30,0 kvadratmeter

Läs igenom vad som gäller för Attefallsbyggnad och Friggebod. Det är olika regler som gäller utanför detaljplanelagt område och det kan finnas andra restriktioner beroende på var din tomt finns.

Detta behöver du för en bygglovsansökan

 • bygglovsansökan
 • förslag på kontrollplan
 • situationsplan
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • anmälan av kontrollansvarig

Osäker på vad som gäller för dig

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Det är framför allt tätorter som regleras med detaljplaner.

Om du vill bygga nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Särskilda regler gäller även i område med naturreservat eller där det finns fornlämningar och i kulturmiljöer.

Vill du få mer hjälp kring bygglov kan du kontakta oss för bygglovsfrågor.

Checklista, bygglov komplementbyggnad

Följ den här checklistan för att få med allt som behövs i din bygglov för en komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan till exempel vara ett förråd, carport, garage eller växthus.

För våra tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas. Titta i detaljplanen vad som gäller i ditt område. Du kan själv söka fram detaljplaner i den digitala kartan.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra, sett ovanifrån. För enklare åtgärder räcker det att situationsplanen är i skala 1:400.

Som underlag för din situationsplan kan du använda ett kartunderlag från Lantmäteriet eller beställa det från oss.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån i skalan 1:400. På situationsplanen visar du var byggnaden ska placeras.

Använd det kartunderlag du beställde i steget innan för att göra en situationsplan.

Markera på situationsplanen

 • Den nya byggnaden.
 • Alla mått på byggnadens sidor.
 • Avstånd från tomtgränser. Linjen som visar avståndet ska vara en rät vinkel i 90 grader från tomtgränsen.

Kontrollplanen är viktig. Du behöver alltid ta fram en kontrollplan, oavsett om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning.

En korrekt ifylld kontrollplan är nödvändig för att din bygglovsansökan eller anmälan ska gå igenom.

Fasadritningens syfte är att visa byggnaden och tillbyggnadens utseende.

Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa

 • Befintlig marknivå med en streckad linje.
 • Ny marknivå med en heldragen linje.
 • En tydlig markering av vad det är som byggs till.
 • Fasadernas utformning och detaljer, som fönster och dörrar.
 • Ange tillbyggnadens material och färg.
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån.

Markera tydligt vad det är du ska bygga så blir det enkelt för både kommunen och dina grannar att förstå vad din ansökan gäller.

Det är viktigt att fasadritningarna redovisar befintlig marknivå, och även den nya marknivån om marken förändras.

Planritningen ska redovisa hur byggnaden ser ut inuti. Den ska även redovisa måttsättning och markera var sektionen genom byggnaden är tagen.

Planritning ska vara i skala 1:100 och visa

 • byggnadens yttermått
 • byggnadens rumsindelning

Gör en sektionsritning

En sektionsritning ska vara i skala 1:100 och vara en genomskärning av byggnaden.

Sektionsritningen ska visa

 • Rumshöjd
 • Takvinkel

Sektionsritningen behövs för att kunna jämföra byggnadens storlek, höjd och rumshöjd mot olika bestämmelser. Den behövs även för att redovisa eventuella nivåskillnader mellan det befintliga huset och tillbyggnaden.

Använd blanketten för anmälan av bygglovsbefriad åtgärd om det är en bygganmälan. Fyll i och skicka in den tillsammans med dina andra handlingar.

Gå via E-tjänsten om det är ett bygglov du tänkt söka.

Startbesked

Du får inte påbörja projektet innan du har fått ditt startbesked. Då kan du råka ut för en sanktionsavgift.

Slutbesked

Du får inte börja använda komplementbyggnaden förrän du har fått ett slutbesked.

För att få slutbesked krävs att du visar att alla krav som gäller för kontrollplan, startbesked eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl för mer tillsyn.

De åtgärder som du har angett i anmälan bedöms vara slutförda i och med att du får ett slutbesked.

Återställ
Hjälp oss bli bättre