Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Krävs det bygglov

Grundregeln är att det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad, och annan ändring av en byggnad. Det krävs rivningslov för att riva en hela eller delar av en byggnad och det kan även krävas marklov för schaktning eller fyllning.

Ändring av byggnad kan vara att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för.

Om du vill bygga nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Särskilda regler gäller även i område med naturreservat eller där det finns fornlämningar och i kulturmiljöer.

Det krävs lov innan en byggnad inreds med någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri. Det krävs lov att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller att påverka byggnadens yttre utseende avsevärt på annat sätt.

Exempel på åtgärder som kan kräva bygglov

 • Murar och plank
 • Altaner av en viss höjd
 • Skyltar
 • Parkeringsplatser
 • Hamnar och bryggor
 • Upplag och materialgårdar
 • Vindkraftverk av en viss storlek
 • Camping, golfbana

Exempel på undantag från bygglovsplikt

 • Mur eller ett plank inom 3,6 meter från bostadshuset, höjd max 1,8 meter.
 • Skärmtak om max 15,0 m².
 • Komplementbyggnader om sammanlagt 15 m² i omedelbar närhet av bostadshuset. Nockhöjd max 3,0 meter. (Friggebod)
 • Vissa komplementbyggnader och tillbyggnader på landsbygden.
 • Ekonomibyggnader för jord- eller skogsbrukets behov.

Tänk på att om du vill placera din byggnad närmre tomtgränsen än 4,5 meter krävs att alla delägare i din grannes fastighet skriftligen godkänner ditt bygge.

Om din tomt gränsar till allmän plats i en detaljplan, till exempel en gata eller en park och du vill placera din byggnad närmre gränsen än 4,5 meter krävs alltid bygglov.

För åtgärder som inte kräver lov kan anmälan krävas.

Riva

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan.

Ligger byggnaden som du vill riva utanför detaljplanerat område och är bygglovspliktig behöver du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Anmälan krävs inte för komplementbyggnad utanför detaljplanerat område.

Förändra marknivå

Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget, mer än 0,5 meter. Det gäller inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen krävs det inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån. Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom detaljplan om kommunen har bestämt det i planen.

Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan om åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse.

Det kan krävas tillstånd från Länsstyrelsen vid större markförändringar.

För att spränga krävs tillstånd från Polismyndigheten.

Det krävs alltid tillstånd från Länsstyrelsen för att göra markåtgärder inom naturreservat eller om en fornlämning berörs. Det krävs också alltid dispens från strandskyddet för att förändra marken inom strandskyddat område.

Byggherren har alltid ansvaret att skydda eventuella ledningar i området. På Ledningskollen.se kan du begära ut information av den som äger ledningar i området.

Tänk på att vissa markåtgärder är bygglovspliktiga, till exempel parkeringar och upplag.

Återställ
Hjälp oss bli bättre