Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Invasiva arter

Invasiva arter hör naturligt inte hemma i Sveriges ekosystem. Gemensamt för dem är att de ofta saknar naturliga fiender, är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. Det är viktigt att du känner igen och försöker ta bort dem.

Invasiva främmande arter anses utgöra ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald. De kan också ha stora negativa effekter för jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Du kan bidra till att stoppa spridningen av invasiva främmande arter.

Vackra men problematiska

Många av de invasiva växterna är vackra och har varit välkomna inslag i våra trädgårdar. Problemet är att när de väl har etablerat sig så är de mycket svåra att bli av med. För en del arter kan minsta rotdel som lämnas kvar ge upphov till nya plantor. På olika sätt kan de sprida sig till omgivande natur.

Det är viktigt att du känner igen de invasiva växterna och försöker ta bort dem för att hindra vidare spridning

EU-listade arter och lagstiftning

EU upprättade 2016 en lista över invasiva främmande arter som är förbjudna att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen och hålla levande. Listan har kompletterats med svensk lagstiftning. En speciell nationell svartlista kommer.

Det är Länsstyrelsen och vi som ska ansvara för att dessa arter bekämpas.

Rapportera invasiva arter

De EU-listade arterna bör rapporteras till Artdatabanken, du behöver ingen inloggning.

Övriga arter kan du rapportera på Artportalen, du behöver inloggning.

Det finns även en app, Invasiva arter, för både Android och iPhone.

Lista över invasiva växter i Orust kommun

Vi har sammanställt en lista över de invasiva växter som är aktuella i vår kommun, samt länkar till hur du kan ta hand om dem.

EU-listade växtarter

Jättebalsamin

På många håll har den spritt sig från trädgårdar långt ut i naturen. Ofta följer den bäckar och diken långa sträckor.

Jätteloka

Lyckligtvis finns det bara några få växtplatser för denna ståtliga, men mycket problematiska växt i kommunen.

Gul skunkkalla

2018 uppmärksammades den första förekomsten av denna våtmarksart i vår kommun. Eftersom den finns i angränsande kommuner är det sannolikt att den kan dyka upp på fler ställen.

Det är viktigt att den omedelbart avlägsnas.

Andra besvärliga invasiva växtarter i Orust kommun

Parkslide

Denna art har ofta planterats i trädgårdar. Snart har ägarna sett hur den breder ut sig och är mycket svår att få bort. Minsta lilla rotbit som blir kvar eller hamnar i naturen blir snabbt till nya bestånd.

På några ställen växer arten jätteslide, en släktning till parkslide, som är lika problematisk.

Sjögull

I Grindsbyvattnet etablerade sig denna vackra vattenväxt på 1990-talet. Därefter har den fått stor utbredning i sjön.

Det är mycket angeläget att den inte tillåts etablera sig i fler sjöar.

Vattenpest

Rödsvatten har invaderats av vattenpesten, där den hotar skyddsvärda arter och övrig biologisk mångfald.

På vissa håll i landet är det en liknande art, smal vattenpest, som är problemet.

Vresros

Denna vackra ros är vanlig i trädgårdar och i offentlig miljö. Du har säkert också sett den på havsstränder. Problemet är att den lätt sprider sig och tränger undan annan vegetation.

Blomsterlupin

Blomsterlupinen är en annan älskad trädgårdsväxt. De finns dock stor anledning att hålla efter den och hindra att den sprider sig ut i markerna. Där konkurrerar den ut andra växter och göder marken med kväve.

Kanadensiskt gullris och höstgullris

Dessa arter har på många ställen rymt från trädgårdar ut i naturen. Där etablerar de bestånd som kan bli mycket stora och svårutrotade.

LONAs logga med texten Lokala naturvårdsprojekt.

Projektet invasiva arter har finansierat med statligt bidrag via LONA, Lokala naturvårdsprojekt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre