Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Skredsäkring av åslänter i Henåns tätort

Slänterna kring vattendraget i centrala Henån är utsatt för pågående erosion och har tidigare orsakat mindre skred. Stabiliseringsåtgärder krävs för att stoppa pågående erosionsförlopp och skredproblematik. Arbetena planeras att utföras år 2023.

Skredsäkring av åkanter i centrala Henån

För att skredsäkra åns slänter behöver avschaktning göras av släntens övre del samt anläggning av nytt erosionsskydd längs åns kanter på båda sidor om vattendraget. Åtgärden innebär ingrepp i vattenområde och är således tillståndspliktigt enligt 11 kap miljöbalken.

Inför framtagande av ansökningshandlingar för vattenverksamhet ska verksamhetsutövaren Orust kommun enligt 6 kap. miljöbalken samråda med fastighetsägare, ledningsägare och andra som kan tänkas vara särskilt berörda av planerade åtgärder. Ett samrådsunderlag har tagits fram som syftar till att beskriva planerad verksamhet samt verksamhetens bedömda miljöpåverkan.

Åtgärden bedöms medföra påverkan på naturmiljö och vattenmiljö längs den berörda sträckan. Vegetation längs strandkanten kommer att behöva avlägsnas i samband med åtgärden och efter avslutat arbete ska återplantering av träd och buskar ske.
Havsöring som vandrar i Henån och vattendragets framkomlighet för vandrande fisk kommer att beaktas både under och efter planerat arbete.

Landskapsbilden bedöms inte påverkas på lång sikt och åtgärderna har potential för en positiv påverkan på områdets rekreationsvärden.

Södra Strandvägen kommer att påverkas av arbetet. Vägen kommer att anpassas efter åtgärderna och det kommer att ske vissa förändringar av vägens placering i samband med åtgärden. Under pågående arbete kommer vägen periodvis behöva stängas av helt under tiden. Trafiken kommer då tillfälligt att ledas om.

Utställningstid

Samrådet vara mellan den 26 juli och den 27 augusti 2021.

Synpunkter

Eventuella synpunkter lämnas skriftligt senast den 27 augusti 2021. Ange "Yttrande Skredsäkring Henån" i mailets ämnesrad eller på kuvertet.

Synpunter kan mejlas till karin.lundstrom@afry.com eller via post till
Karin Lundström, AFRY, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Återställ
Hjälp oss bli bättre