Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vatten och avlopp Slussen

Nu utvidgar vi verksamhetsområdet för vatten och avlopp med utbyggnad av VA inom de centrala delarna av Slussen.

Avsikten är i första hand att kunna förse Slussen med dricksvatten samt pumpa tillbaka avloppet via Henån till Ellös reningsverk.

Reservattenledning

Överföringsledningen för dricksvatten skall även vara en reservvattenledning mellan Orust och Uddevalla. Den planeras för att Uddevalla ska kunna ha möjlighet att försörja en del av Orust med färskvatten.

Om något händer med ordinarie vattenleveransen i respektive kommun skall viss del av vattenbehovet kunna säkerställas via reservvattenledningen mellan kommunerna.

Reservvattenledningen kommer att vara en sjöförlagd vattenledning mellan hamnen i Slussen till Uddevallasidan vid Åh stiftgård.

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunfullmäktige har beslutat att Slussens samhälle ska vara ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det innebär att de centrala delarna av Slussen kommer att byggas ut för kommunalt vatten och avlopp med planerad start under 2018. Utbyggnaden beräknas vara färdig under 2019. Det kommer att inom verksamhetsområdet att bli obligatoriskt att ansluta till det kommunala nätet.

Vill du veta mer eller ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp? Kontakta Björn Martinsson eller Robert Brodin via kommunens växel. 

Kommande utbyggnad

Ett informationsmöte hölls fredag den 9 juni för ett 30-tal intresserade fastighetsägare i Slussenområdet. Information gavs om kommande utbyggnad av VA, tänkta ledningsdragningar, avgifter, tidplaner och hur den fortsatta processen planeras. Tidplanen är att upphandling sker under hösten 2017, och byggnationen påbörjas under 2018 för att de första anslutningarna skall kunna göras efter sommaren 2019.

Frågor som uppkom vid mötet samt svar:

 • När är kommunen ansvarig att ordna VA-tjänster?

Svar: Vi har skyldighet att ordna kommunalt vatten och avlopp om det behövs för skydd av människors hälsa och/eller miljön under förutsättning att det rör ett område med flera fastigheter, ett större sammanhang. Med "större sammanhang" menas fler än 20-30 fastigheter. Det är Vattentjänstlagen(LAV 2006:412) som reglerar detta.

Vi har därför en skyldighet att leverera kommunalt vatten och avloppsnät i vissa områden. Länsstyrelsen har tillsyn över att kommuner uppfyller sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen (6§ LAV).

Om Länsstyrelsen bedömer att det finns behov av kommunala vatten-och/eller avloppstjänster för ett område, kan de tvinga kommunen att ordna med detta.

Därför har vi arbetat fram en handlingsplan, för att kunna prioritera vilka områden som har störst behov av kommunala vatten- och avloppstjänster. Under 2015-2017 har en Vatten- och avloppsplan (VA-plan) arbetats fram. En kommunal VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ordnas i hela kommunen, både inom och utanför de nuvarande kommunala verksamhetsområdena. Ett verksamhetsområde är ett utpekat geografisk område där kommunen har ansvar att ordna med kommunala vatten och avloppstjänster. En god VA-planering ger kommunen bra förutsättningar att själv planera och styra utbyggnaden av kommunalt vatten och avloppsnät jämfört med om länsstyrelsen utövar tillsyn.

Som fastighetsägare kan du klaga hos länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen om du anser att det finns ett behov av kommunala vatten- och avloppstjänster i ett område, men där kommunen planerar att inte ordna dem.

VA-planen ska behandlas i kommunfullmäktige under augusti 2017.

 • Information som skickats ut tidigare angående nytt VA-nät i Slussen stämmer inte längre, varför är det så?

Svar: I samband med arbetet med den Fördjupade Översiktsplanen (2015?) för Slussen meddelade Länsstyrelsen i ett yttrande att de anser att vatten och avloppssituationen i Slussen är sådan att det är ett kommunalt ansvar att ordna med vatten och avloppstjänster. Därefter beslutade kommunfullmäktige om att införa ett verksamhetsområde för Slussen. Inom verksamhetsområden bygger kommunen ut vatten- och avloppsnätet fram till fastighets¬gräns och debiterar anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

 • Är ersättning för ledningsrätt skattefri?

Svar: Det framgår av Skatteverkets broschyr hur ersättning beskattas. Broschyren heter Beskattning av ersättningar för markintrång m.m. SKV 254.

 • Hur högt låter en villapumpstation?

Svar: Då pumpstationen är nedgrävd (normalt ca 1.5 – 2m djup) dämpas ljudet från pumpen kraftigt. Man hör pumpen när den går (normalt 5-30 minuter/dygn), på övrig tid är den helt tyst. Ljudet hörs svagt när man är i närheten av pumpen och motsvarar ljudnivån från en vattenpump.

 • Måste det finnas vägar fram till samtliga pumpstationer?

Svar: Ja, till kommunens pumpstationer måste det finnas väg.

 • Varför beräknas VA-taxan på tomtens yta?

Svar: Vi har valt att använda Svenskt Vattens taxemodell (publikation P96) där anslutningsavgiften bland annat baseras på fastighetens yta. Det har konstaterats att fastighetsytans storlek påverkar kostnaden för bland annat stamledningarnas längd och för kommunens kostnad att leverera och ta om hand vatten och avlopp. Faktorer som påverkar är även möjligheten till byggbar yta samt mängd dagvatten en fastighet har.

 • Finns det något EU-bidrag att söka för anläggningsavgiften?

Svar: Inte vad vi känner till.

 • När kan man lita på ritningen?

Svar: När ledningsrätten är godkänd och projekteringen är helt klar.

 • Får man betala 2 st. anläggningsavgifter om man har två st. byggnader på en tomt?

Svar: Nej, en anläggningsavgift betalas per fastighet. I avgiften tas hänsyn till antalet byggnader, dess utformning och vad de används till. Det är detta som kallas lägenhetsavgift. Mer finns att läsa i Allmänna bestämmelser för användandet av Orust kommuns vatten- och avloppsanläggning ABVA.

 • Hur bred är ledningsrätten kring ett ledningsstråk?

Svar: I normalfallet ca 6 meter. Under byggtiden kan ledningsrätten tillfälligt vara bredare.

 • Hur stora blir pumpstationsbyggnaderna?

Svar: Pumpstationerna blir ca 9,5 m2 samt 3,2m höga.

Mer om kommande utbyggnad finns under Slussen fördjupad översiktsplan (FÖP)


Återställ
Hjälp oss bli bättre