Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vatten till Rossö

Länsstyrelsen har beslutat att vi ska ha ett kommunalt verksamhetsområde för vatten på Rossö.

Det kommunala verksamhetsområdet innebär att vi är skyldiga att bygga ledningar till alla fastigheter inom verksamhetsområdet så vi kan förse dem med vatten.

I samband med att vattenledningar byggs ut kommer även avloppsledningar att läggas med för att förbereda för en framtida avloppsanslutning. Enligt vår nuvarande VA-plan kommer avlopp vara möjligt att koppla in tidigast år 2025.

Röd linje på kartan visar kommunalt verksamhetsområde för vatten enligt Länsstyrelsens beslut.

Tillgänglighet under byggtiden

Under tiden projektet pågår kommer framkomligheten för räddningstjänst, hemtjänst, renhållning, post med flera att fungera.
Vissa avvikelser kan förekomma. Entreprenören har dialog med berörda parter.

Sträckan mellan "Grindstugan" och "Niklassons backe"

När arbete pågår på sträckan är vägen öppen för biltrafik

  • klockan 22:00-06:00
  • klockan 09:30-10:00
  • klockan 13:00-13:30
  • klockan 17:00-18:00

Måndagar är vägsträckan öppen fram till klockan 08:00 och fredagar från klockan 17:00.

Informationstavla

Informationstavla finns vid infarten till småbåtshamnen.

Det här gäller för fastigheter innanför verksamhetsområdet

Innanför verksamhetsområdet gäller LAV, Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Vi är skyldiga att förse alla fastigheter inom verksamhetsområdet med vatten enligt länsstyrelsens beslut. Alla fastigheter innanför verksamhetsområdet är skyldiga att betala avgifter enligt gällande VA-taxa.

När en fastighet har fått en förbindelsepunkt och fastighetsägaren är informerad om förbindelsepunktens läge, är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter.

Det här gäller för fastigheter utanför verksamhetsområdet

För fastigheter utanför verksamhetsområdet är det i dagsläget frivilligt att ansluta sig. Vill du ansluta din fastighet skrivs först ett avtal om inkoppling till det allmänna va-nätet mellan dig och kommunen.

Anslutningsavgifter

Kommunfullmäktige har tagit beslut om helt ny taxekonstruktion som gäller från och med 1 augusti 2019. Den nya taxan innebär bland annat att tomtyteavgiften är borttagen.

Relaterad information

VA-taxaPDF (pdf, 342.3 kB)

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och den privata VA-installationen.

Vi är ansvariga för VA-anläggningen fram till förbindelsepunkten och fastighetsägaren svarar för allt som är på fastighetens sida om förbindelsepunkten.

Bestämmelser för användandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Hur du får använda anläggningen regleras i Allmänna bestämmelser för användande av Orust kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA).

Där finns även allmän information om kommunalt vatten och avlopp.

Återställ
Hjälp oss bli bättre