Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Detaljplaner

En detaljplan beskriver hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Ibland krävs en ny detaljplan då en byggnad eller en plats ska användas på ett nytt sätt.

Vad är en detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen och markägarna. Detaljplanen talar om hur marken ska användas inom ett visst område och vilken typ av byggnader som får uppföras. Planen reglerar också storlek på byggnader samt hur de ska se ut. En detaljplan kan också skapas för att skydda och bevara byggnader och miljöer.

Vem bestämmer när en detaljplan ska göras

Om du vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan kan du ansöka om planbesked hos kommunen.

Det är kommunen som bedömer om en detaljplan behöver tas fram.

När krävs detaljplan

Detaljplan krävs vanligtvis inom sammanhållen bebyggelse, inom ett område där det är stor efterfrågan på mark eller om den planerade byggnationen kan innebära stor påverkan på omgivningen. Med detaljplaner kan kommunen genomföra politiska beslut om hur mark och vatten ska användas.

När har du möjlighet att påverka planarbetet

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år. Plan- och bygglagen ställer krav på att myndigheter, organisationer och privatpersoner som berörs av planförslaget ska ha möjlighet att yttra sig. Skriftliga yttranden kan lämnas då planen är ute på samråd och granskning.

Vad ingår i en detaljplan

En detaljplan består av flera handlingar.

  • En plankarta där planområdets avgränsning framgår.
  • En planbeskrivning som förklarar detaljplanens syfte, innehåll, genomförande och konsekvenser.
  • Ofta ingår även illustrationskarta, miljökonsekvensbeskrivning samt andra utredningar som arkeologi eller geoteknik.

En detaljplan upprättas i enlighet med Plan- och bygglagen och Miljöbalken.

Återställ
Hjälp oss bli bättre