Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Detaljplaner under arbete

Detaljplanering är en demokratisk process som ger alla som är berörda möjligheter att påverka. Du har möjlighet att påverka planeringen och lämna synpunkter på de planer som är på samråd eller granskning och du är välkommen att delta på samrådsmöten.

Att ta fram en ny detaljplan är ett omfattande arbete som kan ta flera år. Här kan du se vilka detaljplaner som är under arbete och i vilket steg i processen den befinner sig.

Möjligheter att påverka

Under en detaljplans samråds- och granskningstid har du möjlighet att skicka in synpunkter.

Tänk på att det är viktigt att du framför dina synpunkter skriftligen. Det gör det lättare för oss att föra vidare dina synpunkter till politikerna.

 • Ändring av detaljplan av byggnadsplan för Tofta 2:165


  Planområdet ligger vid Husegärdes backe 4, i norra delen av Stocken. Syftet med planförslaget är att öka byggrätten för fastigheten Tofta 2:165 och därmed möjliggöra en mindre utbyggnad av bostadshuset.
  Ändring av detaljplan av byggnadsplan för Tofta 2:165
 • Detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc


  Planområdet ligger nordost om Varekils centrum på östra sidan om väg 160. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utökning av befintlig verksamhet på fastigheten Varekil 1:169.
  Detaljplan för Varekil 1:169, Marinfloc
 • Detaljplan för fastighet Svanesund 2:127


  Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna att öka andelen byggrätter för enbostadshus.
  Detaljplan för fastighet Svanesund 2:127
 • Detaljplan för fastighet Varekil 1:19


  Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna att uppföra cirka 100 nya bostäder i varierande upplåtelseform, villor, hyresrätter, bostadsrätter samt seniorboende, inom fastigheten.
  Detaljplan för fastighet Varekil 1:19
 • Ändring av detaljplan för Svanvik fritidshusområde


  Området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Varekil på Orust södra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Svanvik fritidshusområde
 • Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera


  Området ligger cirka en kilometer nordväst om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Mölneby Nedergård 3:5 med flera
 • Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera


  Området ligger söder om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Hals Stora 2:3 med flera
 • Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera


  Området ligger strax söder om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligen varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Hals Lilla 1:2 och Hals Stora 2:2 med flera
 • Ändring av detaljplan för Svanesunds samhälle


  Området ligger strax söder om Svanesund på Orust sydöstra sida. Området har ursprungligt varit avsett för fritidshusbebyggelse. Planändringens primära syfte är att skapa förutsättningar för ett ökat helårsboende genom att öka byggrättens storlek inom befintliga bostadsfastigheter.
  Ändring av detaljplan för Svanesunds samhälle
 • Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall


  Programsamrådet omfattar Hälleviksstrands och Edshultshalls samhällsområden samt omgivande naturmark. Fokus i planprogrammet är bevarande av natur- och kulturmiljö och utveckling av verksamheter och bostäder.
  Planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Detaljplan för Svanesund centrum norra


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en ny förskola i ett centralt läge nära service och kollektivtrafik och samtidigt i direkt närhet till natur och kust.
  Detaljplan för Svanesund centrum norra
 • Detaljplan för Svanesund centrum, södra


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder samt att tillskapa nya kvaliteter, såsom förbättrade publika platser och ett aktivt centrum med utökat utbud av handel och service, till lokalsamhället och besökare. Detaljplanen syftar också till att möjliggöra nya cykelvägar mellan viktiga knutpunkter, som färjan, centrum och Ängås skola.
  Detaljplan för Svanesund centrum, södra
 • Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde


  Detaljplanen syftar till att säkerställa bevarandet av den äldre bebyggelsen i planområdet samt att ge befintliga verksamheter planstöd och möjlighet att utvecklas och finnas kvar.
  Detaljplan för Mollösunds östra hamnområde
 • Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde


  Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Mollösunds centrala delar och skapa förutsättningar för en lokal utveckling av besöksnäring och näringsliv, samtidigt som hänsyn tas till den befintliga kulturmiljön.
  Detaljplan för Mollösunds västra hamnområde
 • Detaljplan Varekil 1:187


  Syftet med detaljplanen är att skapa centrumutveckling med detaljhandel, kontorslokaler, småindustrier samt sportanläggning.
  Detaljplan Varekil 1:187
 • Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.


  Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av turismen på Flatön och att stärka attraktionskraften kring friluftslivet och kulturarvet från Evert Taube. Syftet är även att förbättra den bristande trafiksituationen på platsen.
  Detaljplan för Kila 1:73 m.fl.
 • Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2


  Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra fler flerbostadshus. Planområdet är beläget i Henåns samhällsområde.
  Detaljplan för Högeliden 1:23 m.fl., Åsavägen 2
 • Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde


  Detaljplaneområdet ligger nordost om Varekils centrum, på båda sidor om väg 160.
  Detaljplan för del av Varekil 1:172 m.fl., Lundby verksamhetsområde
 • Detaljplan för Henån centrum södra


  Planområdet är beläget i centrala Henån som utgör kommunens huvudort. Planområdet utgörs av södra delen av Henåns centrum och ligger söder om Röravägen och väster om väg 160. Delvis genom planområdet rinner ån, som också kallas Henån.
  Detaljplan för Henån centrum södra
 • Detaljplan Åvägen del av Henån 1:306


  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i centrala Henån, att anlägga en ny park samt tillgodose behovet av parkering i området.
  Detaljplan Åvägen del av Henån 1:306
 • Planprogram för Ängås


  Programområdet är beläget i den sydvästra delen av Svanesund. Syftet med förslaget är att utveckla idrott- och fritidsfunktioner samt förbättra trafiksituationen. Även industriområdet kommer att utvecklas.
  Planprogram för Ängås
 • Säckebäck 1:2


  Planområdet är beläget på södra Orust, nordost om Skåpesundsbron, strax öster om väg 160.
  Säckebäck 1:2

Kommande planarbete

 • Detaljplan för Hasselvägen
 • Detaljplan för Henån centrum norra
 • Detaljplan för Dalby
 • Detaljplan för Tofta 2:31
 • Detaljplan för Ängås industriområde
 • Detaljplan för Västra Änghagen
 • Detaljplan för Hälleviksstrand samhälle
 • Detaljplan för Edshultshall samhälle
 • Detaljplan för Röra-Lunden 1:58
 • Detaljplan för Varekil industriområde, södra
 • Detaljplan för Tofta 2:165
 • Detaljplan för Barrevik ladan
 • Detaljplan för Edshulthall 1:9
 • Detaljplan för Nösund 1:180

Pausade detaljplaner

 • Detaljplan för Tången 3:4 m.fl., Västra Tångens industriområde
 • Detaljplan för Gården, del av Mollösund 5:398
 • Detaljplan för Hällevik 1:174
 • Detaljplan för Hällevik 1:6
 • Kungsviken 1:25
 • Ändring av detaljplan för fastigheten Krossekärr 2:2
Återställ
Hjälp oss bli bättre