Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Pilgrimen, Hermanö, foto.

Pilgrimen, Hermanö

Bygga, bo och miljö
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunalt vatten och avlopp

Bor du i någon av våra tätorter så har du förmodligen tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Kommunalt vatten och avlopp är bra för miljön och hälsan

Dricksvatten viktigaste livsmedlet

Dricksvattnet från kommunens vattenverk klassas som livsmedel vilket garanterar en mycket hög och jämn kvalitet. Vattnet uppfyller med bred marginal de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål.  

Två händer som tvättar sig i vatten

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns regler och bestämmelser att följa. De hittar du i Allmänna bestämmelser för användandet av Orust kommuns vatten- och avloppsanläggning (ABVA). Du behöver fylla i en ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

I kommunen finns verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. Om din fastighet ligger inom ett sådant område ska du ansluta dig. För fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdet kan det finnas möjlighet att ansluta.

Är du osäker på om det är möjligt att ansluta din fastighet kontaktar du oss.

Vid anslutning betalar du en engångsavgift så kallad anläggningsavgift. När du är ansluten betalar du en brukningsavgift. Det är en avgift betalas kvartalsvis och den består av både en fast och en rörlig del.

Du kan ansöka antingen via blankett som du hittar under Självservice eller digitalt via länken i samma ruta.

Du har möjlighet att ansöka om delbetalning av anläggningsavgiften

Vad gäller för avbetalning vid anslutning till kommunalt VA?

I 36 § Vattentjänstlagen finns en skyldighet för huvudman att fördela en anläggningsavgift på årliga betalningar under en viss tid och om vissa villkor uppfylls

  • Avgiften ska vara betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter
  • Fastighetsägaren ska begära att avgiften ska fördelas
  • Det krävs att fastighetsägaren ställer en godtagbar säkerhet

En sådan avbetalning får sedan inte medges under en längre tid än 10 år. Det är alltså tre villkor som måste vara uppfyllda för att en avgifts ska kunna avbetalas och tidsgränsen är en maxgräns.

Varje begäran prövas individuellt och det är du, som fastighetsägare, som behöver agera och visa att anslutningsavgiften inte kan betalas. Det innebär att vi, som exempel, ställer krav på att banken ska ha nekat dig lån. Du behöver också visa att andra tillgångar saknas och att det går att ställa en godtagbar säkerhet. Ofta ställs säkerhet genom pantbrev i fastigheten.

Vi kan hjälpa till med råd och stöd för att underlätta processen.

Anledningen till att prövning görs är, förutom vad som anges i lagen, även att vi har en skyldighet att tillvarata övriga intressen i VA-kollektivet. Med hänsyn till att VA-kollektivet finansierar den allmänna VA-anläggningen innebär en avbetalning att avgiften kommer in senare. Detta är något som kan bli betungande för andra fastighetsägare och som i sin tur kan innebära att planerad verksamhet måste senareläggas.

Det kommunala vattnets kvalitet

I analysrapporten kan du läsa om kvalitén på det kommunala vattnet.

Provtagning utförs flera gånger per år. Analyser av kommunalt dricksvatten görs av ackrediterat laboratorium.

I analysen kan du utläsa hårdheten på vattnet som är viktig om du installerar en diskmaskin och för dosering av tvättmedel.

Kort om kommunalt vatten och avlopp

Återställ
Vad innebär kommunalt vatten och avlopp
Återställ
Bestämmelser för den kommunala vatten- och avloppsanläggningen
Återställ
Vårt ansvar att ordna vatten- och avloppstjänster
Återställ
Det här är ett verksamhetsområde
Återställ
Så här prioriterar vi utbyggnad av kommunalt vatten- och avloppsnät
Återställ
Vad du får spola ner i avloppet
Återställ
Installation av köksavfallskvarn

Avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst.

VA-taxan består av två delar, brukningsavgift och anläggningsavgift. Det betyder att alla kostnader, både drift, underhåll och investeringar ska täckas av avgifterna för kommunalt vatten och avlopp.

VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige en gång per år.

Återställ
Anläggningsavgift
Återställ
Brukningsavgift

Att ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet

Det är mycket att tänka på om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Du kan ansluta din fastighet genom att du bor inom ett verksamhetsområde, genom att teckna avtal med kommunen eller genom att gå samman med grannar.

Om din fastighet ligger inom ett verksamhetsområde har vi ansvar för att upprätta en förbindelsepunkt i omedelbar närhet av din fastighet.

Om din fastighet ligger utanför verksamhetsområde kan det ändå finnas möjlighet att ansluta, vi skriver i så fall ett avtal med dig. Kontakta oss för att veta om din fastighet kan anslutas.

Om du är intresserad av att få kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan till oss.

Är du redan ansluten eller vill veta vad det finns för ledningar på eller vid din fastighet kan du beställa underlag på Ledningskollen.se.

Anslutning - Steg för steg

Återställ
Ansluta fastighet inom verksamhetsområde
Återställ
Ansluta fastighet utanför verksamhetsområde
Återställ
Anslut fastighet gemensamt med grannar
Återställ
Vatten- och avloppsinstallation på din tomt
Återställ
Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Återställ
Förbindelsepunkt
Återställ
Anläggningsavgift och brukningsavgift
Återställ
Besiktning av inkoppling
Återställ
Vattenmätare
Återställ
Hjälp oss bli bättre