Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Välfärdsredovisning

Välfärdsredovisningen är en beskrivning av befolkningens hälsa och välbefinnande.

Syftet är att spegla hälsoutvecklingen över tid och vara ett underlag till diskussion om fortsatta insatser för att förbättra folkhälsan på Orust. Välfärdsredovisningen påvisar de faktorer som har betydelse för vår hälsa.

Välfärdsredovisning 2019

Bland annat kan vi konstatera att vi har haft låg arbetslöshet, ett stigande antal valdeltagare, färre föräldrar som bjuder sina ungdomar på alkohol och att skoltrivseln till viss del ökat. Vi kan också se att Orust har en lägre utbildningsnivå än riket speciellt när det gäller män.

De flesta uppskattar sin hälsa som god men kvinnor mindre god än män. Ohälsotalet ligger något högre än riket och kvinnor har fler sjukdagar än män.

Det finns utmaningar som vi behöver arbeta vidare med. Några exempel på det är att andelen elever med godkända betyg till gymnasiet har ökat något men det är en betydlig skillnad mellan pojkar och flickor där pojkarna har lägre betyg. Rökningen är något som har ökat bland ungdomar och vi ligger högt när gäller rökande gravida.

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och det är fler ungdomar på Orust än i VG-regionen som svarar att de har upplevt hot och våld i hemmet. Ensamhet påverkar vår hälsa och det är något högre andel bland äldre personer med hemtjänst som upplever att de besväras av ensamhet, något högre andel kvinnor än män.

Ett orosmoln är smittspridningen av covid-19. Vi har inte ännu sett konsekvenserna av denna pandemi men bedömningen är att den kommer att påverka folkhälsan på många olika sätt med en stigande arbetslöshet, ekonomisk utsatthet och pressade familjer som kan leda både till ökat våld och missbruk. Isolering och ensamhet påverkar också vårt välbefinnande. Det blir än mer viktigt att vi förbereder oss och fortsätter utveckla vårt folkhälsoarbete med insatser som motverkar ohälsan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre