Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Välfärdsredovisning

En god folkhälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt.

Välfärdsredovisningen är en beskrivning av livsvillkor och hälsa och är en sammanställning av statistik som har betydelse för hälsan och hälsoutvecklingen. Den gör inte anspråk på en heltäckande bild, men förhoppningen är den ska stimulera till diskussioner och reflektioner om vilka insatser som behöver prioriteras för att förbättra folkhälsa på Orust.

Sammanfattning av välfärdsredovisningen 2016

Välfärdsredovisningen visar att det är mycket som ser positivt ut, till exempel ökar medellivslängden successivt och vi har en låg arbetslöshet framför allt när det gäller unga. Valdeltagandet ökar successivt.

De flesta Orustbor, både unga och äldre, uppskattar sin hälsa som bra.

Vi har en hög andel som är behöriga till gymnasiet vilket är en viktig indikator på framtida hälsa med möjlighet till utbildning och ekonomisk försörjning.

Det finns dock vissa utmaningar och orosmoment att arbeta vidare med. Även om andelen med godkända betyg till gymnasiet är relativt hög så presterar pojkarna sämre än flickorna. När det gäller känsla av otrygghet så är det kvinnorna som till största del avstår för att gå ut ensam på grund av rädsla.

När det gäller rökningen så är det en nedåtgående trend. Ungdomar som intensivkonsumerar alkohol är högre än i Västra Götalandsregionen och även andelen ungdomar som har blivit bjudna av sina föräldrar på alkohol.

Det pågår en hel del folkhälsoarbete ute i verksamheterna som till exempel handlar om pojkars studiemotivation och lärande. Det arbetas också på olika sätt med att öka tryggheten, minska brottligheten och förbättra samarbetet med polisen. Det pågår ett aktivt jämställdhetsarbete, ett arbete mot våld i nära relationer och ett alkohol-och drogförebyggande arbete som behöver fortsätta att utvecklas.

Återställ
Hjälp oss bli bättre