Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Styrmodell

Måseskärs gamla fyr från 1865 utanför Käringön visar oss vägen och håller samman vår styrning och uppföljning.

Ett akvarell som föreställer Måseskärs gamla fyr. Fyren är röd och vit.

Illustration, konstnär Helen Bååk.

Syftet med den tecknade fyrbilden som en del av styrmodellen är att fyren ska förstärka budskapet och beskriva hur delarna i styrmodellen hänger ihop. I bilden illustreras visionen av fyrljuset, eftersom fyrens ljus tar sikte på långt håll så att man kan navigera efter det, liksom visionens syfte.

Den politiska plattformen gäller under mandatperioden och beskriver den politiska ledningens vilja. I budget med plan, som årligen beslutas av kommunfullmäktige i augusti, formuleras mål och uppdrag utifrån den politiska plattformen och visionen.

I budgeten kan uppdrag riktas till en eller flera nämnder och sektorer. Uppdragen utgår från plattformen och kan vara ettåriga eller fleråriga. Uppdragen planeras och följs upp genom aktiviteter.

Riktade uppdrag 2019-2021, politisk plattform

 1. Seniorbostäder som hyresrätter prioriteras vid kommande markanvisningar med start 2019 (Sektor samhällsutveckling).
 2. Projekt närlagad mat på plats i ett testområde 2019. (Sektor omsorg).
 3. Omvandla detaljplaner för fritidshusområden till året-runt, start 2019 (Sektor samhällsutveckling).
 4. Tomtyteavgift i VA-taxan ska ej debiteras utanför kommunens verksamhetsområde. Start 2019-01-01. (Sektor samhällsutveckling).
 5. Industriområden prioriteras för byggnation av arbetsplatser (Sektor samhällsutveckling).
 6. Sjöbodar på kommunens mark, villkor ses över för att skapa möjlighet för fler Orustbor att få tillgång till sjöbod på sikt. Ny policy, riktlinjer och bestämmelser tas fram 2019 för sjösättning 2020. (Sektor samhällsutveckling).
 7. Orustbor ska prioriteras i båtplatskön – även antal och begränsning av båtplatser per fastighetsägare ska ses över. Båtplatser för icke fastighetsägare bör sägas upp till förmån för Orustbor. Ärendet genomlyses och planeras samt nya riktlinjer tas i bruk 2020. (Sektor samhällsutveckling).
 8. Drift av kommunala hamnar ska utredas under 2019. Plan för hur våra hamnar ska drivas vara på plats under 2019. (Sektor Samhällsutveckling).
 9. Organisationsförändring plan, bygg, miljö, VA – ny struktur på organisation för att få bort stuprör och skapa större möjligheter för samarbete och effektivare processer. Skärpning måste också till för att förkorta handläggningstider bygglov och tillsynsärenden. Utred hur en ny organisation kan se ut under 2019 (Sektor ledning och verksamhetsstöd).
 10. Skapa möjligheter för invånare och anhöriga att i gemenskap med boende äta lunch på äldreboenden, start 2019 (Sektor omsorg och sektor samhällsutveckling).
 11. Utöka antalet äldreboenden som kan drivas som intraprenader, ytterligare en intraprenad påbörjas under 2019, därefter fler intraprenader om möjligt under mandatperioden (Sektor omsorg).
 12. Daglig verksamhet, dagpeng ökas enligt budgetram 2019 (Sektor omsorg).
 13. Förbättra företagsklimatet genom samverkan mellan kommun och näringsliv (Alla sektorer).
 14. Effektivisera våra interna och externa processer genom att arbeta sammanhållet mot smarta digitala lösningar i samtliga verksamheter, start 2019 (Alla sektorer).
 15. Frånvarohantering i skolan – framtagen rutin ska genomföras i alla skolor, start 2019 (Sektor lärande).
 16. Införa +65 kort på Västtrafik start under första halvåret 2019. Avtal med Västtrafik samt uppföljning årsvis. Ta ut en administrativ kostnad per kort (Sektor ledning och verksamhetsstöd).
 17. Månsemyr och Timmerhults villkor för avfall m.m. ses över och eventuellt nya villkor införs under 2019, bland annat ta bort reglering av antal besök per hushåll. (Sektor samhällsutveckling).
 18. Avtal GR – Vår avsikt är att ansöka om att gå med i GR. Förtydligande kring kostnader med nuvarande Fyrbodal jämfört med GR. Ansökan ska göras. (Sektor ledning- och verksamhetsstöd).
 19. Ta fram och börja arbeta efter de reviderade riktlinjerna för kommunikation under 2019. Satsa på utveckling av sociala kanaler utöver webb/hemsida - vara där våra invånare är. Viktigt med omvärldsbevakning, det finns kommuner som redan gjort detta som vi säkert får ta del av istället på att lägga tid på att uppfinna hjulet själva. (Sektor ledning och verksamhetsstöd).
 20. Fler offentliga toaletter. Alla tätorter ska ha offentliga toaletter öppna året runt. Plan för detta klar första halvåret 2019 och in i budget för 2020. (Sektor samhällsutveckling samt sektor ledning och verksamhetsstöd).
 21. Ta beslut om övergång från utskott till nämnder. Plan för implementering, 2019 (Sektor ledning- och verksamhetsstöd).
 22. Parkförvaltning – viktigt att våra gator och torg sköts så att vår attraktivitet förstärks på detta område – ses över vid förslag ny på organisation för plan, bygg, miljö och VA, se punkt i).

Målområden

I den tecknade fyrbilden illustreras de tre målområdena av den röd-vita grundpelaren i mitten. Målområde är ett samlingsbegrepp för ett antal uppsatta övergripande mål.

Vår styrmodell utgörs av tre målområden som utgår från visionen och plattformen. Indelningen av målområde förenklar uppföljningen som i sin tur kan förses med olika färger som indikation på måluppfyllelse.

Kommunfullmäktiges mål åren 2019-2021

De övergripande målen som kommunfullmäktige årligen beslutar om i budgeten mäts och följs upp av indikatorer med målvärde.

Målområde 1 - Attraktiv kommun

 • 1. Ett omvittnat gott bemötande med hög servicenivå, tillgänglighet och rättssäkerhet.

 • Ett gott bemötande från alla medarbetare är avgörande för hur vår service och våra tjänster uppfattas av dem vi är till för. I kontakt med kommunen samt i våra brukar- och kundenkäter ska en hög andel uppleva att vi ger ett gott bemötande. Vår barnomsorg och utbildning ska kännetecknas av god service och hög kvalitet. Andelen grundskoleelever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ska öka. Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen och ett professionellt svar ska lämnas inom 48 timmar samt synpunktshantering inom 10 dagar. Målet är att på sikt kunna besvara de mest förekommande frågor direkt vid första kontakt. Vår myndighetsutövning utförs förtroendegivande med god service och rättssäkert.

 • 2. En trygg och omtyckt kommun att bo, leva, besöka och verka i.

 • Den upplevda tryggheten är viktig för alla människor. Hög andel brukare, barn och elever ska känna sig trygga i våra verksamheter. I olika undersökningar och enkäter ska andelen nöjda med Orust som en plats att bo, leva, besöka och verka i öka.

 • 3. Synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden.

För att synliggöra och stärka Orust identitet och goda värden är det en förutsättning med fungerande informations- och kommunikationskanaler med god spridning av information och nyheter. Hemsidan är vårt fönster ut till hela världen och ska hålla god kvalitet. På sikt bör kommunen även satsa på sociala kanaler, det vill säga vara där våra invånare är.

Målområde 2 - Hållbarhet och hushållning

 • 4. Energi- och Klimatneutralt Orust.

Kommunen är den snabbladdningstätaste kommunen i Sverige och ska fortsätta att verka för god laddinfrastruktur. Antalet fossilfria fordon och laddhybrider i våra verksamheter ska öka. Andelen utsläpp av koldioxid i våra verksamheter ska minska.

 • 5. Hållbar ekonomisk hushållning som ger förutsättningar för framtida välfärd och tillväxt.

Långsiktigt ekonomisk hushållning är nödvändig för att möta framtida utmaningar. En låg kommunalskatt ger en tydlig indikation på att en kommun är välskött. Därför ska vi arbeta för att få en verksamhet i balans som möjliggör ytterligare skattesänkningar så att vi ligger i nivå med kringliggande kommuner. Budgeten anger de övergripande förutsättningarna för en hållbar ekonomisk hushållning. Detta ska omsättas i praktiken så verksamheterna bedrivs på ett ändamålsenligt sätt inom angivna ramar. Det ska finnas helhetssyn och en gemensam bild av hur resurserna bäst ska användas.
Kommunen har antagit ett bostadsförsörjningsprogram som vi följer för ökad tillväxt.

 • 6. Orust ska präglas av social, kulturell, miljömässig och materiell hållbarhet.

Förekomsten av ekologisk och närodlat och närproducerad mat i våra verksamheter ska minst bibehållas. Ekonomiskt bistånd ska vara ett tillfälligt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem. Ett långvarigt biståndsmottagande innebär både försämrad livskvalitet för individen och ökade kostnader för samhället. Den genomsnittliga perioden för personer med ekonomiskt bistånd ska minska genom att arbeta med förebyggande åtgärder.

Målområde 3 - Attraktiv arbetsgivare

 • 7. Jämställdhet och jämlikhet genomsyrar organisationen och ledarskapet.

Kommunen ska vara en förebild i jämställdhet och mångfald. Andelen kvinnor och män som arbetar i kommunen ska närma sig varandra. Löneskillnader mellan könen ska minska. Ledarskapet är viktigt och i arbetet med att utvärdera och följa upp det ska resultatet i medarbetarenkäten öka.

 • 8. En god och hälsofrämjande arbetsmiljö.

En hög motivation och en positiv känsla när man går till jobbet ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, utvecklas och bidra till utveckling av verksamheten. I den årliga medarbetarenkäten ska resultatet som berör motivation öka.

 • 9. Stolta medarbetare som är goda ambassadörer för kommunen.

Ett stort medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. I den årliga medarbetarundersökningen ska det totala resultatet förbättras.

Indikatorer

Indikatorer och målvärde för vart och ett av åren i planperioden, tas fram i samband med uppdragsdokumentet på hösten och beslutas av nämnderna. Indikatorerna kan brytas ner på fler nivåer i organisationen om det bedöms som effektivt och lämpligt.

Styrdokument

Styrdokument är en viktig del av styrningen av kommunen. Exempel på styrdokument är strategier, program, planer, policy, riktlinjer, regler, rutiner och reglemente.

Vissa beslutas på politisk nivå och andra av chefer. Politikerna har ingen möjlighet att delta i det dagliga arbetet i kommunen. Därför styr politikerna bland annat genom styrdokument.

Styrdokumenten ska samspela med visionen och de övergripande målen. I den tecknade fyrbilden illustreras styrdokumenten av de järn, kryssbalkar och vajrar som stöttar fyrtornet och håller ihop helheten.

Grunduppdrag

Grunduppdragen utgör den största delen av en kommuns verksamhet, och det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas. Det vill säga det är kvalitetsstyrningen som visar om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

Kvalitetsstyrningen följs upp av nyckeltal. Kommunfullmäktige beslutar om kvalitetsnivån genom att tilldela ekonomiska resurser i budgeten. I den tecknade fyrbilden illustreras grunduppdraget av berget.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre