Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september

Onsdag den 15 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag den 15 september
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån och Teams.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet


Ärendelista

 • Delårsbokslut augusti 2021 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Information om delårsbokslut augusti 2021 för Orust kommun
 • Finansrapport augusti 2021
 • Ändring av kommunstyrelsens reglemente
 • Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
 • Presentation av förstudie kring ett kontaktcenter samt beslut om att gå vidare
 • Beställning av förstudie avseende lokaler kontaktcenter
 • Utbetalning av partistöd 2022
 • Godkännande av medfinansiering av budget för delregionala utvecklingsmedel 2022
 • Antagande av övergripande plan mot våld i nära relationer inkluderat hedesrelaterat våld och förtryck
 • Yttrande - Remiss Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan
 • Utredning om huvudmannaskap för allmänplatsmark inom detaljplanelagt område
 • Trygghetsboende i Ellös
 • Utveckling av returverksamheten inom Orust kommun
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre