Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hjälp i hemmet

Du som är äldre eller har en funktionsvariation och behöver hjälp, stöd eller service är välkommen att kontakta handläggare på biståndsenheten.

För dig som behöver finns möjlighet att få hjälp och stöd i hemmet. Målet är att du ska få den hjälp du behöver för att klara din vardag och livssituation.

De flesta hjälpinsatserna måste du ansöka om, och insatserna är oftast avgiftsbelagda.

Insatserna prövas utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån de lagar som gäller.

Alla insatser är behovsprövade. Det innebär att en handläggare först utreder ditt behov av hjälp och sedan fattar beslut om din rätt till hjälpinsats.

Så här ansöker du om hjälp i hemmet

 • Först gör du en ansökan, muntligt eller skriftligt, till en biståndshandläggare.
 • Biståndshandläggaren gör en utredning.
 • Utredningen är underlag för bedömningen av de behov som du har och vilken hjälpinsats som kan bli aktuell för dig.
 • Biståndshandläggaren fattar beslut om vilken hjälpinsats du beviljas.
 • Ett skriftligt beslut skickas eller överlämnas till dig.

Ansökan

Ansökan kan du göra muntligt eller skriftligt. Handläggaren tar emot din ansökan och utreder utifrån dina personliga behov och förutsättningar och beslutar om hjälpinsatser enligt de lagar som gäller:

 • socialtjänstlagen, SoL
 • lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Exempel på hjälp och insatser som du kan ansöka om

 • Hemtjänst
 • Korttidsplats
 • Växelvård
 • Särskilt boende
 • Trygghetslarm
 • Insatser för funktionshindrade enligt LSS

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet så kan du överklaga. Din biståndshandläggare är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet. Ett överklagande ska lämnas in senast 3 veckor efter det att du tagit del av det skriftliga beslutet.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre