Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hjälp till barn och unga

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen att vända dig till, exempelvis elevhälsan eller en ungdomsmottagning. Det finns dessutom många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Du kan också vända dig till sjukvården och socialtjänsten. Den som jobbar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har tystnadsplikt.

För dig som är under 25 år finns ungdomsmottagningen UMO. Du kan besöka vår ungdomsmottagning för stöd och hjälp. Du kan också hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer på UMO på nätet.

Barnavdelningen - 1177 har information om psykisk ohälsa för barn. Ett barn som har det svårt ska inte behöva vara ensam utan har rätt att få hjälp och känna sig trygg. Att våga berätta om jobbiga saker i livet är ett sätt att få hjälp.

Kommunens socialtjänst

Du som är barn eller ungdom kan få råd och stöd i olika situationer hos socialtjänsten i kommunen. Du kontaktar Individ- och familjeomsorgen för frågor och eventuell tidsbokning hos en socialsekreterare. Är du mellan 13 och 24 år kan du även kontakta Ungdomsmottagningen.

Har du behov av akut hjälp?

Under Akut hjälp finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa eller andra krissituationer.

Elevhälsan

I Elevhälsan arbetar olika yrkeskategorier som till exempel skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator och specialpedagoger med olika inriktningar.

1177 - Sjukvårdsrådgivning/Vårdguiden

1177 ger sjukvårdsrådgivning både på webben och via telefon. På webbplatsen finns mängder av fakta och råd om hälsa, sjukdomar och sjukvård.

Här kan du ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

Diagnoser och besvär

Det är en del sjukdomar, symtom och problem som gör att man mår dåligt. Allt detta kan du läsa om på 1177 under diagnoser och besvär som ung.

Någon som är nära dig mår psykiskt dåligt

Livlinan.org ger stöd och information till dig som är ung och som lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och få veta mer om vad psykisk ohälsa är. Här kan du också läsa om andras erfarenheter och om vilken hjälp man kan få.

Relaterad information

Sex, hälsa, droger, alkohol, våld, stress, mobbning

Ibland har du saker du funderar på eller är orolig över och behöver hjälp med. Det kan till exempel vara något med kroppen, något hemma eller i skolan. 

UMO är en ungdomsmottagning på nätet för dig mellan 13 och 25 år. På sajten finns bland annat information om:

  • sex
  • hälsa
  • alkohol och droger
  • relationer
  • mobbning
  • våld och kränkningar
  • stress
  • ångest
  • sorg

Du har också möjlighet att ställa anonyma frågor till personal som jobbar på ungdomsmottagningar. Det finns även bra tips på vad du kan göra om du mår dåligt.

Relaterad information

Alkohol och droger, riskbruk och missbruk

Om du är orolig att du själv eller någon i din närhet dricker för mycket, om du vill ha hjälp att sluta använda narkotika eller är orolig över någon som använder narkotika, kan du kontakta oss för att få hjälp.

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag börjar problemen komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Det går inte att veta vem som kommer att hamna i missbruk eller hur lång tid det kan ta.

Förutom alkohol- och drogmissbruk finns många andra sorters missbruk som till exempel spelmissbruk, maktmissbruk, självskadebeteende och sexberoende.

Brister i föräldraskap

Det finns många or­sa­ker till att en för­äl­der in­te kla­rar av att ge sitt barn en till­räck­ligt god om­sorg. En psy­kisk sjuk­dom kan gö­ra det omöj­ligt att för­stå sitt barns be­hov. En an­nan or­sak kan va­ra att för­äld­rar är så upp­tag­na och stres­sa­de av eg­na pro­blem att det in­te finns plats för bar­nets be­hov. När för­äld­rar­na bris­ter i sin om­sorg mås­te and­ra vux­na in­gri­pa, bå­de för att hjäl­pa och skyd­da bar­net, men ock­så för att ge för­äl­dern stöd i sin för­må­ga att va­ra för­äl­der åt sitt barn.

Käl­la: BRIS, barnperspektivet.​se

Ta kon­takt med socialtjänstens Mot­tag­nings­grup­p på telefon 0304-33 40 00 för hjälp, råd och stöd el­ler för att gö­ra en anmälan.

Dyslexi

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats som de ska, men det har ingenting med intelligens att göra.

Dödsfall

Att förlora någon som står en nära hör till en av livets stora prövningar. Förutom sorg känner man även ofta en oro över vad som kommer att hända den närmsta tiden.

Ekonomiska problem

Om du har ekonomiska problem och inte vet hur du ska klara din försörjning kan du kontakta Individ- och familjeomsorgen/Mottagningsgruppen i kommunen. Hos mottagningsgruppen får du tala med en socialsekreterare om din situation.

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning betyder att du har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka.

Ilska och utbrott

Ilska och utbrott hos barn kan vara en reaktion på orättvis behandling eller på olika slag av missförhållanden, det vill säga befogade reaktioner på olämpliga eller till och med skadliga situationer. I dessa lägen behövs förstås direkta åtgärder för att säkerställa barnets rätt och trygghet

Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till att man gör kriminella handlingar. Det innebär att man på något sätt bryter mot lagen, som till exempel att man gör ett inbrott eller skadar andra. Domstolen beslutar sedan om man har gjort ett brott och vilket straff man ska få. Det står också i lagen.

Om man är under 15 år och gör ett brott kan man inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Från 15 års ålder kan man bli straffad om man begår ett brott.

Kris i livet

När man växer upp lär man sig hur man ska hantera olika situationer och lösa olika problem, kanske själv eller med hjälp av vuxna man har runt omkring sig. Man bygger en inre karta av verkligheten som hjälp för att hitta rätt väg och för att komma tillrätta med svårigheter. Det finns många olika händelser och situationer i livet som kan leda till att man hamnar i kris. Ibland kan krisen komma smygande. Det kan vara omständigheter som man levt med under en tid som utlöser krisen.

Mobbning och kränkande behandling

Det man brukar kalla för mobbning är när någon blir kränkt. Barn och ungdomar kan kränkas av andra barn/unga eller av vuxna. Ordet mobbning kan vara problematiskt, bland annat för att det inte används i lagtext. Därför är det bra att känna till att mobbning kan kallas trakasserier eller kränkande behandling. De begreppen har stöd i lagen.

Problem i skolan, skolfrånvaro - skolk

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Alla situationer är unika och man vet bäst själv hur det känns att vara i ens egen situation. Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Kanske finns det andra som är i en liknande situation och som man kan byta idéer och erfarenheter med. Ibland kan man själv hitta orsaken till att man känner som man gör och komma på egna lösningar. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal på en ungdomsmottagning. Man ska inte behöva må dåligt i sin skola.

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som man utsatts för utan att man givit sitt samtycke. Förövaren är oftast någon med mer makt än man själv som tagit sig rätten att tillfredsställa sina egna behov på en annan människas bekostnad.

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem.

Våld och övergrepp

Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder.

Sedan 1979 är det förbjudet i Sverige för vuxna, även föräldrar, att slå barn. Ändå händer det att föräldrar eller andra vuxna skadar barn. Det kan vara att man blir slagen, sparkad, nypt eller skadad på annat sätt, så kallad fysisk misshandel.

Återställ
Hjälp oss bli bättre