Logotyp

Avgifter och regler, abonnemang

Vi ansvarar för att du som kommuninvånare kan göra dig av med ditt kommunala avfall, ditt hushållsavfall.

Du är skyldig att lämna ditt kommunala avfall så att det kan tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Du ska alltid sortera ut matavfallet för kompostering.

Entreprenören som hämtar ditt kommunala avfall är Remondis AB.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall är avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Kommunalt avfall definieras i 15 kap. 3 § miljöbalken.

Hushållsavfall är inte

 • avfall från tillverkning
 • avfall från jord- och skogsbruk
 • avfall från fiske
 • avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening
 • bygg- och rivningsavfall och uttjänta bilar

Hämtning av avfall för hushåll och företag

Obligatoriskt grundabonnemang

Du måste ha en grön tunna för restavfall och en brun tunna för matavfall till din fastighet. Dessa tunnor ingår i ditt abonnemang. Med abonnemanget följer en röd miljöbox för farligt avfall.

Vill du hemkompostera?

Du som vill hemkompostera gör en ansökan hos miljö- och byggnadsnämnden. Mer information finns under sidan Kompostering.

Fakturering

Du får fyra fakturor varje år.

Vill du ändra något?

Kontakta vår Kundtjänst avfall.

Dispens och uppehåll

Ansökan om dispens och uppehåll gör du hos miljö- och byggnadsnämnden. Din ansökan om dispensprövning är avgiftsbelagd.

Taxekonstruktion för avfallsinsamling

Taxan bestod tidigare av enbart abonnemangskostnader som inte tog hänsyn till hur mycket man nyttjade kommunens övriga avfallstjänster som är oberoende av avfallshämtningen, varav alla betalade lika mycket för dem oavsett hur mycket man nyttjade dem.

Taxan består nu av:

 • En fast avgift i form av grundavgift.
 • En rörlig avgift i form av ett abonnemang.
 • Extra individuella kostnader i form av tilläggsavgifter.

Taxan har ändrats för att fördela de kostnader som är oberoende av kärlstorlek och antal tömningar utifrån självkostnadsprincipen. Fasta kostnader för avfallshanteringen som administration, återvinningscentral, deponihantering, lokaler och kommunikationsinsatser är nu separerade från abonnemanget i taxan. Tjänster som genomsnittligt nyttjas väsentligt olika beroende av hushållens bostadsform genererar olika kostnader. Taxor för olika bostadsformer har därmed skapats i form av schabloner och grundavgifter.

Den fasta avgiften finansierar de funktioner kommunens hushåll behöver för att avfallshanteringen på Orust ska fungera och betalas av alla fastighetsinnehavare. Det innebär kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler. En stor del finansierar de 15 besök som alla hushåll kan använda vid kommunens återvinningscentral för att slänga grovavfall och farligt avfall utan extra kostnad. Hanteringen av aktiva samt nedlagda deponier är också en viktig kostnad som ingår i den fasta avgiften.

 • Alla småhus, en- och tvåbostadshus inklusive fritidshus. Vid flera småhus på samma fastighet blir blir antalet småhus grund för fakturering av grundavgift.
 • Alla lägenheter i flerbostadshus som har möjlighet till eget hushåll. Detta innebär förutom vanliga lägenheter även specialbostäder, likt vårdboenden, seniorboenden och andra boendeformer som genererar avfall
 • Alla verksamheter som har lokaler utformade med några slags personalutrymmen, samlingslokaler eller har återkommande behov av sophämtning. Med personalutrymmen avses kontor, fikarum eller dylikt.

Alla bostäder och lokaler som genererar hushållsavfall och som tillhandahålles insamling av grovsopor har ett påslag på normal grundavgift och därmed en egen taxa.

Avgiften är schabloniserad och beroende av hushållets bostadsform och tillgänglighet.

Exempel:

 • En lägenhet slänger i genomsnitt mindre grovavfall än ett småhus och betalar därmed en lägre fast avgift.
 • En verksamhet betalar för att slänga på återvinningscentralen och betalar därmed en än lägre grundavgift.
 • Ett småhus på öar utan trafikförbindelse som kan slänga skrymmande farligt avfall och annat grovavfall på färja betalar högre avgift än småhus som inte har tillgång eller behov av sådan insamling, beroende av extra insamlingskostnader.

Tilläggsavgifter är extra rörliga kostnader som tillkommer utöver abonnemangskostnaden.

Exempel:

 • I de fall tunnan behöver dras en längre sträcka tillkommer en extra kostnad per tömning.
 • När du av någon anledning har mer avfall än vanligt och behöver slänga en extra säck som du ställt intill din tunna betalar du en avgift för en extra säck.
 • Har du sorterat fel och det upptäcks får du betala en felsorteringsavgift från andra tillfället det upptäcks för den merkostnad och försämrade behandlingsprocess det medför.

Den fasta avgiften betalas av alla fastighetsinnehavare. I den fasta avgiften ingår kostnader för planering, kundservice, information, administration och lokaler samt besök utan extra kostnad vid återvinningscentral.

Abonnemangsavgiften bestäms av tunnans storlek, tömningsintervall samt behandlingskostnad. Den finansierar kostnaden att transportera bort och behandla ditt insamlade rest- och matavfall. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget extra utan ingår i abonnemangskostnaden.

Vad gäller för mig som önskar teckna billigare abonnemang utan matavfallsinsamling?

Är ditt hushåll inom tätbebyggt område kan du inte teckna ett subventionerat abonnemang med anledning av att matavfallsinsamling ger en positiv miljövinst.

Är ditt hushåll inom glesbebyggt område utanför kommunens antagna renhållningsområden kan du teckna ett abonnemang med reducerad avgift om du har dispens för befrielse av matavfallsinsamling från miljö- och byggnadsnämnden. Avgiften reduceras för att kompensera kostnaderna för anskaffande av en godkänd kompostbehållare eller annan anordning miljö- och byggnadsnämnden funnit lämplig.

Det främsta skälet är skärpt miljötillsyn utifrån EU-direktiv. En förbränningsskatt har införts, vilket innebär att kostnaderna för hantering och behandling ökat avsevärt. Priset på utsläppsrätter påverkar också, desto mer plast vi har i restavfallet, desto mer koldioxid sprids vid förbränning och desto mer tvingas vi betala.

Lagstiftningen gör även att våra leverantörer får ökade miljökrav att hantera vilket höjer kostnaderna, varje indexuppräkning av avtalen eller ny upphandling driver upp kostnaderna, utan att vi kan påverka det så mycket.

Det kommunala ansvaret har utökats och innefattar nu även tidningar samt verksamheters förpackningsavfall, där de kravställda investeringarna betalas av kommunen. Genom att använda retursystem för exempelvis burkar, flaskor och pallar och dessutom återanvänder och återvinner mera hjälps vi åt att skapa en hållbar ö och håller nere kostnaderna för varandra.

Lagen styr att det bara är kommunen eller av kommunen utsedd entreprenör som får frakta kommunalt avfall - tidigare kallat hushållsavfall. Det är inte heller tillåtet att lämna restavfall eller matavfall på återvinningscentralen eftersom det skulle bli ett sanitärt besvär. På en återvinningsstation ska man bara lämna tidningar och förpackningar.

Fastighetsägarens ansvar

Det är bara restavfall som får läggas i den gröna tunnan. Med restavfall menas det som blir kvar när du sorterar bort farligt avfall, matavfall och förpackningar. Exempel på restavfall är tops, bomull, bindor, blöjor, servetter, kletig plastfilm.

Farligt avfall ska du lägga i den röda miljöboxen. Har du ingen röd miljöbox kan du hämta en box på återvinningscentralen vid Månsemyr.

Behållare och säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får heller inte vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Säck får inte väga mer än 15 kilo. Kundtjänst kan svara på ytterligare frågor om maxvikter för olika behållare. Om din behållare eller säck är för full kan du kontakta Kundtjänst och begära hämtning av extra säck. Hämtning av extra säck görs mot avgift utöver abonnemangsavgiften vid ordinarie hämtningstillfälle.

För att din behållare ska tömmas ska draghandtag och hjul vara vända utåt.

Entreprenören hämtar inte din behållare eller säck om den är överfull, innehåller felsorterat avfall, har dåligt emballerade föremål som är skärande eller stickande eller är vänd åt fel håll. Du får själv se till att sortera avfallet rätt till nästa hämtningsrunda.

Observera!

Varm aska, slagg, frätande ämnen som kan förorsaka antändning får endast läggas i för ändamålet avsedda behållare.

Det är även fastighetsägarens ansvar att

 • hålla vägarna farbara för avfallsentreprenörens bilar året runt
 • kör- och gångvägar till avfallsbehållare vintertid snöröjs och sandas
 • trä, sly och grenar inte hindrar avfallsbilarnas framkomlighet
 • det finns ordentliga möjligheter att vända bilen
 • det är fri höjd 4,7 meter och fri bredd 4,5 meter fram till avfallsbehållarna.

Producentansvar

Returpapper, wellpapp och förpackningar av papper, glas, metall och plast samt däck ingår i producentansvaret. Det innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. På Orust kan du lämna dina förpackningar på någon av de elva återvinningsstationerna som finns.

Däck kan bara lämnas vid återvinningscentralen Månsemyr.

Lagar och avtal

Lagstiftningen regleras i Miljöbalken där Sveriges olika miljölagar är samlade.

Bild på grundabonnemang av återvinningskärl

Det ingår en grön tunna för restprodukter, en brun tunna för matavfall och en röd miljöbox till farligt avfall i det obligatoriska avfallsabonnemanget.