Dispens för avfall, latrin och slam

Din ansökan om dispensprövning är avgiftsbelagd. Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om dispenser.

Taxor för prövning av dispenser hittar du i Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Uppehåll

Uppehåll från den obligatoriska hämtningen av hushållsavfall och slamtömning kan ges.

Ansökan krävs

Det krävs en ansökan från fastighetsägaren.

  • Fastighetsägaren intygar att en åretruntfastighet inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av sex månader.
  • För fritidshus gäller motsvarande för en sammanhängande tid av 12 månader.

Ansökan ska lämnas in senast fyra veckor innan nästkommande fakturaperiod.

Första kvartalet- januari tom mars faktureras första arbetsdagen i februari.
Andra kvartalet- april tom juni faktureras första arbetsdagen i maj.
Tredje kvartalet- juli tom september faktureras första arbetsdagen i augusti.
Fjärde kvartalet- oktober tom december faktureras första arbetsdagen i november.

Latrin

Befrielse från latrinhämtning ges efter anmälan, om Socialstyrelsens anvisning om latrinkompostering efterföljs.

Undantag

Hus anpassade för boende året runt som ligger i områden med detaljplan, öarna Käringön, Gullholmen och Härmanö samt fritidshus i områden med detaljplan och inom samlad tätbebyggelse i den omfattning som miljö- och byggnadsnämnden närmare beslutar.

Slam

Jordbruksfastigheter och ensligt liggande fastigheter kan efter miljö- och byggnadsnämndens prövning få tillstånd till egen tömning av slamavskiljare och kompostering av slam på fastigheten.

Förutsättning

Slamavskiljaren ska ha ett utförande och funktion enligt SIS-norm SS 82 56 20 samt efterföljande godkänt reningssteg. Godkänd kompost ska anordnas enligt Socialstyrelsens anvisningar för latrinkompostering.

Särskilda skäl

Om särskilda skäl finns kan miljö- och byggnadsnämnden efter ansökan från fastighetsinnehavaren ge förlängning av hämtningsintervallen till en gång vartannat år.

Ändrade slamtömningsintervaller

Regler för glesare tömning finns i avfallsföreskrifterna. I grunden gäller att sluten tank, slamavskiljare och minireningsverk ska tömmas minst en gång per år. Avsteg från föreskrifterna kan göras om det är stadigvarande lägre belastning än vad anläggningen är dimensionerad för. Har du ett minireningsverk kan det också finnas möjlighet att justera tömningsintervallet i utgångspunkt av tillverkarens rekommendationer.

 

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.