Förpackningsinsamling

Från och med 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningar. Det gäller även insamlingen av förpackningar på de obemannade återvinningsstationerna.

Från 1 januari 2027 ska samtliga hushåll ha möjlighet att lämna sina förpackningar fastighetsnära.

Bakgrund

Sedan 1995 har producenterna av förpackningar haft ansvaret att samla in och återvinna förpackningarna. Producenterna har ordnat återvinningsstationer som hushållen ska ta sina förpackningar till.

Sedan har producenterna tömt återvinningsstationerna för att återvinna förpackningarna. Detta finansieras genom en liten avgift på varje vara vi köper som är förpackad.

Sommaren 2022 ändrade Regeringen i "förordningen om producentansvar för förpackningar" så att det nu är kommunerna som har ansvaret att samla in förpackningarna från hushåll och samlokaliserade verksamheter (verksamheter som finns i fastigheter där det också finns privata hushåll).

Utökad sortering

Syftet med förändringen är att det ska bli enklare för hushållen att lämna ifrån sig sitt sorterade avfall, mat-, förpackningar- och restavfallet genom att varje kommun kan införa individuella system som fungerar i respektive kommun, så att återvinningen av förpackningar blir enklare och det går att lämna ifrån sig allt avfall på samma plats. Ökad återvinning leder till att producenterna av förpackningar kan materialåtervinna mera vilket minskar behovet av nya råvaror.

Tidsplan för förändringarna

Första januari 2024 - kommer Orust kommun att ta över ansvaret för de befintliga återvinningsstationerna.

Första januari 2026 - ska du kunna sortera förpackningsavfallet på torg och i parker samt på populära ställen där kommunen håller rent idag.

Första januari 2027 - alla kommuner ska ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar, det vill säga på samma ställe som mat- och restavfall ska lämnas, för alla hushåll. Det gäller också verksamheter som finns i fastigheter där det också finns bostäder (samlokaliserade) om verksamheterna har anmält att de vill ha kommunal insamling.

Det ska kompletteras med "lättillgängliga insamlingsplatser" för stora och skrymmande förpackningar.

Återvinningsstationerna

Tänk på att det enbart är tidningar och förpackningar av glas, plast, metall och papper som ska lämnas på återvinningsstationerna. Grovsopor, elektronik med mer ska lämnas på Orust återvinningscentral Månsemyr.

Återvinningsstationerna blir kvar

När du lämnar dina förpackningar på en återvinningsstation så kommer det att fungera precis som idag. Den enda skillnaden är att det är kommunen som ansvarar för tömning, städning och allmän skötsel efter den 1 januari 2024. Stationerna kommer att skyltas om med information om vart du kan vända dig om du har någon fundering. Omskyltning kommer ske under det första kvartalet under 2024.

Frågor och svar för dig som bor i ett flerbostadshus (mer än två hushåll)

 

För dig som idag har utsortering av förpackningar i ditt flerbostadshus är Orust kommuns tanke att det inte ska bli någon märkbar skillnad efter 1 januari 2024, ni ska kunna fortsätta sortera ut ert avfall så som ni redan gör.

För att hämtning ska fortsätta behöver ni kontakta och avtala hämtning genom auktoriserad entreprenör.

Auktoriserad entreprenör kommer att tillhandahålla och ställa ut kärl för de materialslag ni väljer att utsortera. Hämtningen kommer att ske utifrån de tömningsintervall som ni och entreprenören kommit överens om. Kommunen kan vara behjälpliga med att räkna ut och anpassa antal kärl och kärlstorleken för att det ska passa ert flerbostadshus.

För dig som idag inte har utsortering av förpackningar finns det nu möjlighet att starta med sortering redan 2024. Du kan anlita ett företag att hämta avfallet, företaget ska vara auktoriserad av kommunen.

Tänk på att du bara ska ta kontakt med företag som kommunen tecknat avtal med. All kontakt mellan det företag som du valt att anlita sker mellan dig och företaget. Företaget svarar på frågor om exempelvis vilka tjänster de erbjuder, offertförfrågan, beställning och fakturering.

Listan kommer att uppdateras löpande allt eftersom företag blir auktoriserade.

Enligt kommunens avfallsföreskrifter utgörs kommunen av tre hämtningsområden. Företagen har kunnat välja att bli auktoriserade för ett, två eller alla områden. Nedan ser du vilket område som företagen blivit auktoriserade för.

  • Huvudön och öar med fast broförbindelse
  • Öar utan bro, med reguljär färjetrafik för tyngre fordon
  • Öar utan bro, utan reguljär färjetrafik för tyngre fordon

Fraktkedjan AB

Auktoriserade för alla områden.

0304-305 00

orust@fraktkedjan.se

Remondis Sweden AB

Auktoriserade för huvudön och öar med fast broförbindelse
Öar med fast broförbindelse

0763-17 20 97

orust@remondis.se

Starta planeringen i tid

Det är bra att redan nu se över era förutsättningar och påbörja planeringen för införande av förpackningsinsamling. Orust kommun ger gärna stöd i ert arbete. Tänk på att senast 2027 ska alla bostäder i Sverige ha separat insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall där de lämnar mat- och restavfall. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter behöver börja planera för förpackningsinsamling och göra plats för utsorteringen.

Som fastighetsägare får du i dag hänvisa boende till återvinningsstationer, men från 2027 ska förpackningar samlas in fastighetsnära och då kan du som fastighetsägare inte längre hänvisa dina boende till en återvinningsstation.

Under oktober kommer vi att skicka ut brev med information till alla fastighetsägare till flerbostadshus. Om du ännu inte har fått något informationsbrev, meddela avfallsavdelningen så skickas det ut.

Från och med 2027 ska alla flerbostadshus ha insamlingskärl av förpackningar. Det ska finnas kärl för plast, papper, glas (färgat och ofärgat), metall och rest- och matavfall. Exakt hur det blir hos dig beror på fastighetsägare.

Vi på avfallsavdelningen tar en första kontakt med de som äger fastigheter på Orust, men det är alltid positivt om boende själva är engagerade och visar intresse.

Verksamheter

Verksamheter som idag delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll (samlokaliserade verksamheter) ska anmäla till kommunen att de gör det. Du kan göra din anmälan i vår E-tjänst nedan.

Den som driver en verksamhet och inte delar avfallskärl med privata hushåll har också ett ansvar att källsortera och lämna avfallet till återvinning. Kommunen äger inte ansvaret att hantera verksamheters förpackningsavfall, varpå verksamhetsutövare har följande valmöjligheter:

  • Lämna själv utan kostnad på NPA:s (Näringslivets Producentansvar) mottagningsanläggning i Skara, alternativt anlita valfri transportör som ansvarar för att hämta, anmäla och transportera avfallet till NPA:s mottagningsanläggning.
  • Anlita en privat aktör som driver ett marknadsdrivet system för återvinning, som är anmält till Naturvårdsverket.

Villor (en- och tvåbostadshus)

Införandet av fastighetsnära insamling för enbostadshus ska vara klart 1 januari 2027. Just nu håller vi på att se över vilken lösning som ska användas för att samla in förpackningar. Eftersom tidsramen är påverkad av vilken lösning vi väljer kan vi inte skriva någon tidsplan för när fastighetsnära insamling inför för villor i dagsläget. Vår webbsida kommer uppdateras när ny information finns.

I vissa områden kan det bli aktuellt med gemensamma hämtningsplatser för kärlen. Utgångspunkten är att alla ska lämna sina förpackningar där man lämnar mat- och restavfall.

TMR har meddelat att de lägger ner sin verksamhet 31 december 2023. För mer information om TMR:s tjänst läs på www.tmr.se