Logotyp

Slam och latrin

Slammet i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank måste tömmas regelbundet. Slamtömning är obligatorisk.

En gång om året får du en avisering på att din slamtank ska tömmas. Aviseringen kommer normalt cirka 2 veckor innan tömning.

Extra tömning av din slamtank beställer du av vårt kontaktcenter.

Du kan få en avisering inför din ordinarie tömning av din slamtank samt en kvittens efter utförd tömning. Kryssa i att du vill ha avisering på VA och avfall - Mina sidor och uppge din e-post.

Slam

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten och kommer framförallt från din vattentoalett. Slammet hamnar i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank, som måste tömmas regelbundet.

Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt. Slamtömning är obligatorisk och det är vår upphandlad entreprenör som tömmer ditt slam.

De vanligaste frågorna om enskilda avlopp och slamtömning

Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande enskilda avlopp och slamtömning.

Enskilda avlopp

Att släppa ut avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet. Det krävs tillstånd för att anlägga en enskild avloppsanläggning och för att ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning.

Att installera en annan typ av toalett än vattentoalett kräver att en anmälan görs. Anmälan krävs även för att anlägga en avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten. Ansökan eller anmälan ska göras till kommunens miljökontor eller motsvarande.

Kontakta kommunen.

Om du ska anlägga eller åtgärda en enskild avloppsanläggning eller behöver råd och vägledning kontakta miljökontoret.

När du köpte huset borde du ha fått dokumentation och information om den enskilda avloppsanläggningen, till exempel en kopia på tillståndet för anläggningen, ritningar över anläggningen, uppgifter om vem som har anlagt och installerat anläggningen, fabrikat samt drift- och skötselinstruktion.

Saknar du detta bör du i första hand kontakta säljaren eller mäklaren. Kan de inte ge dig informationen vänder du dig till miljökontoret.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På avloppsguiden. se finns en checklista som du som fastighetsägare kan använda för att kontrollera ditt avlopp.
Du kan även kontakta miljökontoret för rådgivning.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid ny- eller ombyggnation av avloppsanläggning ska du först kontakta miljökontoret.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det är stopp i avloppet i ditt hus är det viktigt att du först undersöker vad som orsakar det. Om det är stopp i avloppsledningarna mellan huset och din avloppsanläggning hjälper inte en slamtömning utan du behöver kontakta en firma som kan spola dina avloppsrör. Spolning beställer du av en privat aktör, sök till exempel "spolning av avlopp" på internet.

Titta i din slambrunn

Har du en slambrunn/slamavskiljare behöver du lyfta på locket och se efter hur det ser ut i den.

 • Om slamkakan täcker eller är ovanför inloppsröret från huset behövs en slamtömning.
 • Är slamkakan däremot under inloppsröret från huset sitter stoppet i dina avloppsledningar och du behöver ingen slamtömning.

Det gör du som fastighetsägare. Enskilt avlopp är också enskilt ansvar. Att släppa ut avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet och ställer ganska stora krav på dig som fastighetsägare att ha kontroll på din avloppsanläggning och att den fungerar som den ska. Slamtömning är en av de viktigaste skötselåtgärderna.

Dels kan du kontakta miljökontoret.

Vi rekommenderar också att du besöker avloppsguiden.se. Där hittar du allt du behöver veta om enskilt avlopp, från planering till inköp av produkter och tjänster. Olika tekniker presenteras tillsammans med tips och goda råd. Alla informationssidor är oberoende och faktagranskade.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har ingen möjlighet att ta emot latrin och gråvatten från husbilar och husvagnar. Det finns möjlighet att lämna detta på de flesta campingar och på en del rastplatser.

Närmaste tömningsplats hittar du på husbilsplats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du båt med toalett som du behöver tömma kan du göra det vid kommunens gästhamn i Mollösund, Henån, Käringön, Gullholmen och Ellös. Det är inte tillåtet att tömma båtlatrin i havet.

Slamtömning

Nej, slamtömning är ett kommunalt ansvar och det är endast Orust kommun som får utföra den. Vi har i vår tur anlitat en entreprenör, Fraktkedjan, för att utföra slamtömningen i kommunen.

Undantag

Om den enskilda avloppsanläggningen är dimensionerad för fler än 25 personekvivalenter är slamtömningen inte ett kommunalt ansvar och ni kan välja att anlita en valfri entreprenör.

Hur ofta enskilda avlopp ska slamtömmas regleras i kommunens avfallsföreskrifter.

Avfallshantering - föreskrifter Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundregeln är att tömning ska ske så ofta att din anläggning fungerar som den ska. Följande intervall gäller i våra kommuner:

 • Slamavskiljare med ansluten WC ska slamtömmas minst en gång per år.
 • Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT-brunn) ska slamtömmas minst vartannat år för fritidsfastigheter och varje år för permanentboende.
 • Sluten tank ska tömmas minst en gång per år.
 • Slam från minireningsverk ska tömmas minst en gång per år eller enligt intervall som föreskrivs i gällande tillstånd.

Du som fastighetsägare är alltid skyldig att säkerställa att tömning sker utefter behov. Om din bostad nyttjas i hög grad kan det vara aktuellt med tätare tömningsintervall.

Är du osäker på vad som gäller för din avloppsanläggning kontaktar du miljökontoret.

Årlig tömning på ordinarie tur

Ordinarie och planerad slamtömning av enskilda avloppsanläggningar sker inte under sommaren vecka 22-34, endast budningar. Från den 15 juni till 15 augusti debiteras en förhöjd sommartaxa.

Om fastigheten är helt obebodd finns möjlighet att söka uppehåll från slamtömning. Avloppsanläggningen ska vara tömd innan uppehåll i slamtömning beviljas. Du ansöker om uppehåll hos miljökontoret eller via e-tjänsten avfallshantering, en handläggningsavgift kommer att tas ut.

Jo det kan du, men det påverkar priset. Den billigaste tömningen är den schemalagda, ordinarie tömningen då vår entreprenör planerar för tömning i ett område i taget. Att köra efter fastighetsägarnas önskemål skulle ge ökad miljöbelastning och ökade kostnader för alla fastighetsägare.

Kostnaden för slamtömning är beroende på hur stor avloppsanläggningen är och om den töms på ordinarie tur eller inte. Den billigaste tömningen är den som utförs på ordinarie tur då vår entreprenör kör från område till område efter ett förutbestämt schema.

Inte utan att ansöka om att ta hand om slammet själv. Slammet från din enskilda avloppsanläggning får omhändertas på din egen fastighet om det kan ske utan besvär för människors hälsa och miljö. Ansökan ska göras till kommunens miljökontor.

Om du vill att slamavskiljaren eller ditt minireningsverk ska återfyllas med vatten efter slamtömningen måste du boka den tjänsten i god tid innan slamtömningen ska utföras.

Om du behöver ett spoljobb kan du beställa det av valfri entreprenör, det är inte ett kommunalt ansvar. Även det avfall som spolas loss från rören får tas omhand av valfri entreprenör men det är INTE tillåtet att tömma tank eller slamavskiljare när spolningsarbete utförs.

Två fakturor

Om du beställer spolning av Fraktkedjan och denna utförs i samband med slamtömning kommer du att få två fakturor - en från oss som avser slamtömningen samt en separat från Fraktkedjan för den tjänst du har beställt av dem.

Nej, du behöver inte vara hemma. Det är dock viktigt att slamanläggningen är lättillgänglig och tydligt utmärkt med en vimpel eller liknande när vår entreprenör kommer för att tömma. Det får inte finnas bilar som blockerar vägen, slangdragningsvägen från slambilens uppställningsplats ska vara fri och det får inte finnas lösgående djur.

Om du har robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där slambilen tar sig fram och/eller vid slambilens uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av bilen.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vi kan tömma din slamanläggning. Det innebär att den ska vara lätt åtkomlig och tydligt markerad med vimpel eller liknande.

Framkomlighet för slambilen

 • Slambilen är stor och tung, vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton.
 • Väg och tomtmark som nyttjas vid slamtömningen ska vara dimensionerad och hållas i sådant skick att de är farbara för slambilen.
 • Vägstandarden ska medge möjlighet för slambilen att vända längst in på vägen. Återvändsgränder ska ha vändmöjligheter för slambilen, till exempel i form av vändplats eller trevägskorsning.
 • Transportvägen ska ha en hårdgjord yta.
 • Slambilen behöver 5 meter i bredd och 4,7 meter i höjd på en helt hinderfri väg.
 • Slambilen behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.

Innan slambilen kommer

 • Markera anläggningen med en vimpel eller liknande.
 • Röj ordentligt från slambilens uppställningsplats ända fram till och runtom slamanläggningen.
 • Vintertid ska det vara skottat och vid behov sandat från bilens uppställningsplats till och runtom slamanläggningen.
 • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket. Brunnslock under jord ska vara framgrävda.
 • Locket ska vara fritt från saker, till exempel blomkrukor eller överbyggnader. Tänk också på att inte plantera runt om slamanläggningen eller längs vägen som slangen ska dras.
 • Om du har robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där slambilen tar sig fram och/eller vid slambilens uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av bilen.

Du får en avisering direkt efter utförd tömning, via mail, om er e-postadress är inlagt i vårt datasystem.

Två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten vilket kan göra att det verkar som att de inte har blivit tömda. Även om brunnen har tömts helt på sitt innehåll återfylls den med avloppsvatten inom ett par dagar. Vid högt grundvatten kan också vatten rinna tillbaka in i brunnen från infiltrationen. Under höst och vår, när det regnar mycket, kan det även trycka in vatten i brunnen från omgivande mark.

Så här gör du för att kontrollera om tömning har gjorts:

 1. Lyft på locket till brunnen och kontrollera slamskiktet i kammaren närmast huset, ta en lång pinne till hjälp. Om det är en tjock kaka med slam har tömning inte utförts. Är det ett tunt lager som du lätt kan röra runt i med pinnen har tömning utförts. Det är helt normalt att det flyter ett tunt lager slam på ytan, det kommer från insidan av slambrunnens väggar och ledningarna från huset
 2. För ner pinnen i botten av brunnen och känn efter om det finns slam där.

Ring kommunens kontaktcenter på 0304-33 40 00. Om du behöver akut slamtömning när kontaktcenter har stängt, till exempel kvällstid eller på helger, kontaktar du vår entreprenör Fraktkedjan direkt på telefonnummer 0706-572131.

När du beställer en akut tömning sker den inom 24 timmar. Utöver ordinarie tömningskostnad tillkommer en avgift för akut tömning enligt gällande taxa.

Innan du beställer akut tömning

Läget är inte alltid så akut som man kan tro, så innan du ringer och beställer en akut tömning bör du kontrollera följande:

 • Rinner vattnet undan vid tappställena; handfat, dusch, golvbrunnar?
 • Går det att spola i toaletten utan att det stiger vatten någonstans?
Sluten tank
 • Slutna tankar ska ha nivålarm som varnar i god tid innan tanken blir full, har det inte larmat kan du titta ner i tanken för att se om den är full eller ej.
Slamavskiljare (slambrunnar)

Har du lyft på brunnslocket och tittat ner i brunnen?

 • Kommer det vatten genom utloppsröret ut i brunnen då du spolar vatten inne i huset?
 • Kan du se inloppsröret som kommer från huset eller ligger det under slamkakan?

Du måste göra en så kallad sluttömning av din enskilda avloppsanläggning, det kan du beställa genom att ringa till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0304-33 40 00. Har en sluttömning redan gjorts kontaktar du kontaktcenter för att informera oss om att du inte behöver någon mer slamtömning.

Du behöver även kontakta miljökontoret för att få besked om hur du ska hantera din gamla avloppsanläggning.

Brunnslocket bör av arbetsmiljöskäl vara av lätt material, exempelvis plast, glasfiber eller plåt, för att kunna öppnas av en person. Det här är viktigt att tänka på vad gäller brunnslock:

 • Behöver locket lyftas upp ska det inte väga mer än 15 kg.
 • Locket får inte vara blockerat, nedgrävt eller överbyggt.
 • Locket ska av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket.