Slamtömning

Välskötta slamavskiljare och slutna tankar är viktigt för att avloppssystemen ska fungera och förhindra fosfor- och kväveläckage till vattendrag, hav och insjöar.

Slamtömningen av tankar och brunnar är obligatorisk.

 • Helårsbostäder har obligatorisk slamtömning en gång per år. Detta även om slamavskiljaren bara är ansluten till BDT (bad-, disk-, dusch- och tvättavlopp).
 • Fritidshus med wc har också slamtömning en gång per år.
 • Fritidshus med enbart BDT-avlopp har automatiskt slamtömning vartannat år.

Dispens kan ges om särskilda skäl finns. Du ansöker hos miljö- och byggnadsnämnden.

Slamtömningen är schemalagd

Ordinarie slamtömning meddelas genom särskilt utskick till fastigheten omkring 14 dagar innan.

 • Januari - mars. Trekammarbrunnar Långelanda, Stala, Tegneby.
 • April - juni. Trekammarbrunnar Röra och Morlanda.
 • Juli - oktober. Slutna tankar i hela kommunen.
 • November. Trekammarbrunnar på öar utan bro eller bilfärja.
 • Oktober - december. Trekammarbrunnar, Torp och Myckleby.

Extra och akut tömning

Extratömning utföres inom fyra arbetsdagar efter beställning. Akut tömning kan ske inom tjugofyra timmar efter beställning.

Ring vårt kontaktcenter för beställningar av extra och akuta tömningar under kontorstid.

 • 08:00-16:00 - helgfria måndag-torsdag
 • 08:00-14:00 - helgfri fredag

För beställning av akuta tömningar efter kontorstid och på helgdagar ringer du journumret längst ner på sidan.

Planerad tömning kan användas av den som har behov av flera tömningar per år av sin slamanläggning.

Villkor för beställning av planerad tömning

 • Planerad tömning kan bokas inom angivna tömningsperioder.
 • Planerad tömning sker inte under sommarperioden vecka 22-34.

Period 1

Intervall 1 = Vecka 1-4
Intervall 2 = Vecka 5-8
Intervall 3 = Vecka 9-12

Period 2

Intervall 1 = Vecka 13-16
Intervall 2 = Vecka 17-21

Period 3

Intervall 1 = Vecka 35-39
Intervall 2 = Vecka 40-43

Period 4

Intervall 1 = Vecka 44-47
Intervall 2 = Vecka 48-52

Din beställning måste ske minst 12 veckor innan önskad period. Det innebär, till exempel, att om du vill ha en tömning i period 2 (oavsett önskad intervall) måste du lägga din beställning hos Kundtjänst avfall senast 31 december året innan.

Du kan beställa upp till tre planerade tömningar per år, en planerad tömning per period. Sammanlagt kan du få upp till fyra planerade tömningar per år, med den ordinarie aviserade tömningen inräknad, till ordinarie kostnad per tömning. Den ordinarie aviserade tömningen går inte att flytta till en annan period eller intervall.

Vid beställning av planerade tömningar anger du vilken period och vilket intervall du önskar. Fraktkedjan beslutar sedan i vilken vecka i bokat intervall som tömningen kommer att ske för att kunna samplanera med andra tömningar i området.

Inom två veckor från att vi fått din beställning kan du se din planerade vecka för tömning i E-tjänsten VA och avfall - Mina sidor. Där har du möjlighet att se planerad vecka för tömningen minst fyra veckor innan aviseringen skickas ut.

Avisering för planerad tömning kommer endast via e-post, det innebär att du måste ha en registrerad e-postadress hos Kundtjänst avfall. För planerade tömningar skickas aviseringen sex veckor innan planerad tömningsvecka.

Villkor för avbokning av planerad extratömning

Din bokade planerade tömning ligger kvar likt ett abonnemang varje år så länge du inte väljer att ta bort din planerade tömning i önskad period och intervall.

Avbokning av planerad tömning ska ske hos Kundtjänst avfall senast fredagen fem veckor innan den veckan tömningen ska utföras för att avbokningen ska vara kostnadsfri.

Avbokar du inte den planerade tömningen inom ovanstående tid utgår en avbokningsavgift enligt gällande taxa. Avbokningsavgift får du betala för kostnader för planering och administration. Avbokar du planerad tömning av två eller flera slamanläggningar som är planerade till samma tömningsvecka och som befinner sig på samma fastighet, betalar du bara en avbokningsavgift. Det innebär, till exempel, om du har två slutna tankar på din fastighet och beställer planerad tömning till samma period och intervall för båda slutna tankarna, utgår endast en avbokningsavgift vid sen avbokning av båda slutna tankarna.

Utöver ovanstående villkor för planerad tömning gäller fastställda bestämmelser i Orust kommuns avfallsföreskrifter.

Avisering innan ordinarie tömning

Vi erbjuder en e-posttjänst där du kan få en avisering inför din ordinarie tömning. Anmäl dig till tjänsten genom att logga in på vår självservice VA och avfall - Mina sidor.

 • Cirka två veckor innan Fraktkedjan AB börjar tömma i ditt område, enligt de ordinarie tömningarna, skickas ett meddelande till den e-post du anmält. Aviseringen innehåller information om vilken vecka Fraktkedjan AB kommer och tömmer din tank samt hur du som fastighetsägare ska förbereda inför slamtömningen.
 • När slamtömningen är gjord skickas ett meddelande som kvittens.
 • Har slamtömningen inte kunnat göras skickas en e-post till dig som meddelar detta.

Spolning av ditt avlopp

Spolning av ditt avlopp ingår inte i Fraktkedjans uppdrag för Orust kommun. Behöver du beställa en planerad underhållsspolning eller en akut spolning av din fastighets rör och avlopp kan du kontakta Fraktkedjan AB på 0304-305 00 eller annan entreprenör efter eget tycke.

Underlätta för slambilen

 • Slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank ska vara lätt åtkomlig för både tömning och inspektion.
 • Locket bör vara lätt att lyfta och skottat från snö.
 • Om bilen inte kan komma närmare än 15 m till slambehållaren kostar varje meter extra slang som chauffören måste dra ut. Detta gäller också slambåten på öarna.

Behöver du byta ut ditt brunnslock?

Det finns många anläggningar i kommunen där arbetet med att tömma brunnarna innebär tunga lyft eftersom brunnslock av betong kan väga runt 100 kilo. Dessa lock innebär stora risker för belastnings- och klämskador för chaufförerna av slambilarna.

För att klara arbetsmiljökraven får locket ha en maxvikt på 35 kilo om det kan skjutas åt sidan utan att lyftas. Ett riktmärke kan vara att lock som är 60 cm i diameter eller mindre oftast klarar denna viktgräns.

Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kilo och bör då av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket.

Nya lock av betong med handtag eller ett löst handtag, som monteras på ditt gamla lock, kan köpas hos en cementvaruhandlare. Alternativt kan du byta ut betonglocket mot ett glasfiberarmerat plastlock.

Om du håller koll på din anläggning förlänger du livslängden på den. Det du, som fastighetsägare, har att ansvara för är att anläggningen fungerar och att lock och övrig utrustning inte är för gammalt eller skört.

Brunnslocket ska vara lättåtkomligt, inte fastfruset och väl synligt. Locket ska ligga över marknivå, så att det kan dras av brunnet utan att behöva lyftas. Locket till anläggningen är försett med ett handtag som kan hanteras av en person.

GPS-positionering

Varje slamtank och slamavskiljare får sin position bestämd med GPS. På så vis slipper chauffören leta efter den ibland undanskymda platsen. Samtidigt registreras tömningen med datum och klockslag.

Har du sluten tank?

Se till att ventilationsröret fungerar. Risk finns annars för skador på grund av kraftigt undertryck vid slamsugningen.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.