Radon

I så gott som alla småhus och lägenheter eller lokaler med markkontakt finns risken att radonhalten är förhöjd. Radon varken luktar, syns eller känns.

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Radon finns i mark, luft och vatten.

Radon i bostaden kan komma från tre olika källor

  • marken under huset och runt om huset
  • byggnadsmaterialet som huset är gjort av
  • vattnet som används i hushållet

Du bör mäta radonhalten

  • vid husköp
  • vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus
  • om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong
  • vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem
  • om du undrar om det finns radon i ditt hus

Säkraste sättet att ta reda på om det finns radon är att mäta. Du använder dosor som placeras ut i din bostad under två månader. Mätningen ska göras någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Använd ett ackrediterat företag

Kontakta alltid ett ackrediterat företag eller laboratorium. Vi hör ofta om företag som inte är seriösa som ringer hem och erbjuder sina tjänster. Du hittar kontaktuppgifter till ackrediterade företag eller laboratorier på Radonguiden.

När du planerar att bygga nytt

Vid nybyggnation ställs krav på geoteknisk undersökning eller att du bygger radonsäkert.​

Radon i marken

Radon i berggrunden är den vanligaste radonkällan. Den vanligaste orsaken till förhöjda radonhalter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter.

Radon i vatten

Om ditt vatten innehåller radon kommer en del av den radioaktiva gasen att finnas i luften när du tappar vatten från kranen. Det är inte farligt att dricka vattnet, men det är inte bra att andas in.

Det är framförallt bergsborrade brunnar som kan ha förhöjda radonhalter, grävda brunnar är normalt inte ett problem. Radonhalten i vattnet kan variera mycket mellan närliggande brunnar inom samma område.

Radon i byggmaterial

Det byggnadsmaterial som kan utgöra en risk är kallad blå lättbetong eller blåbetong. Annan lättbetong är inte något problem. Blå lättbetong tillverkades under perioden 1929-1973 och slutade att användas som byggnadsmaterial 1975.​

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.