Planavgift

Kommunen kan ta ut en planavgift för att täcka kostnaderna för att ta fram en ny detaljplan eller ändring av detaljplan. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna som kommunen har haft för detaljplanearbetet. Planavgiften tas ut i samband med beviljat bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad och betalas av den som har ansökt om bygglov.

För att ta reda på om din fastighet berörs av planavgift kan du titta i kartan ovanför. Några av de detaljplaner som omfattas av planavgift ligger i Kungsviken, Stora Hals, Lilla hals och Svanvik.

Avgiften för detaljplaneläggningen tas ut om bygglov beviljas och fastigheten har nytta av planen. Att fastigheten ska ha nytta av planen handlar nödvändigtvis inte om tillkommande byggrätt, utan kravet på nytta kan ofta vara uppfyllt om lov lämnas för ny-, om- eller tillbyggnad som medges i detaljplanen.

Vad kostar det?

Planavgiften sätts enligt en fastställd taxa för planavgift. Planavgiften beräknas utifrån prisbasbeloppet som justeras varje år. Till exempel är planavgiften för nybyggnad av ett enbostadshus 48 132 kronor och tillbyggnad av ett enbostadshus eller ändring är 24 066 kronor. Exemplen är beräknade på 2024 års prisbasbelopp.

Taxan innehåller beräkning av planavgift för ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, radhus och kedjehus med gemensam fastighet, byggnader för verksamheter och anläggningar. Du kan läsa mer i taxa för planavgift enligt plan- och bygglagen.

Vad innebär detta?

Om du ansöker om tillstånd för att bygga nytt eller göra tillbyggnader kan det hända att du måste betala en extra avgift för planläggning, utöver den vanliga bygglovsavgiften. Om du har frågor om planavgiften, besök vår webbplats eller kontakta oss via kontaktcenter.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.