Strandskydd

Det är förbjudet att anlägga, gräva eller bygga inom strandskyddsområden även om du äger marken.

Alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens. Bestämmelserna gäller både i tätort och i glesbygd.

Tack vare strandskyddet har alla möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Strandskyddsområde

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek.

 • På några få platser är strandskyddet borttaget, till exempel i en del tätorter.
 • På vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.
Exempel på saker du inte får göra

Förbjudet

Exempel

Bygga ny byggnad

Hus, förråd, friggebod, husbåt eller bastu

Ändra byggnad eller en byggnads användning

Göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende eller stor tillbyggnad

Förberedelsearbete

Gräva, fälla träd, schakta, spränga eller bygga väg

Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten

Brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad, solfångare, solcellspaneler eller flaggstång

Åtgärd som försämrar mycket för växter och djur

Pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden

Boj i vattnet


För att dispens ska kunna ges behöver det finnas särskilda skäl och strandskyddets syften ska bevaras.

Strandskyddets syfte

 • Allmänhetens tillgång till platsen får inte försämras
 • Villkor för växt- och djurliv får inte försämras
Exempel på särskilda skäl till dispens

Skäl för dispens

Exempel

Redan ianspråktaget område

Inom etablerad tomtplats

Avskilt från stranden

Bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder

Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten

Båtbrygga eller hamn

Utvidga pågående verksamhet

Industriverksamhet eller hamnverksamhet

Angeläget allmänt intresse

Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen eller tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade

Annat mycket angeläget intresse

En unik situation under mycket speciella omständigheter

Bygglov och dispens

Har du ett avtal om servitut på brygga på annans mark, krävs alltid även en dispens för att få lov att bygga bryggan inom strandskydd.

Byggnader som är undantagna krav på bygglov kräver ändå dispens från strandskyddet, det gäller både friggebodar och Attefallsbyggnader. Det gäller dock inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket eller skogsbruket och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.

Andra regler för strandområdet

Du kan behöva tillstånd eller dispens enligt fler bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra.

 • I miljöbalken finns regler som gäller för mer skyddade områden, bland annat naturreservat som har utökat skydd.
 • Om du ska bygga, muddra eller göra andra åtgärder i vatten krävs särskilt tillstånd för detta.
 • Verksamheter som på ett eller annat sätt orsakar utsläpp, till exempel enskilda avloppsanläggningar, kan kräva en särskild prövning.
 • Fornlämningar är skyddade enligt lag och får inte skadas.

Tomtplatsbestämning

Tomtplats är din privata zon. Det är viktigt att inte din privata zon blir större och större. När du har ett beslut om tomtplatsbestämning är det enklare för dig att veta var du får lov att till exempel anlägga gräsmatta eller sätta upp flaggstång.

En tomtplatsbestämning ska oftast göras i samband med en ansökan om strandskyddsdispens. En tomtplats kan vara en del av din fastighet. Allemansrätten gäller inte på din tomtplats, bara på resten av din fastighet.

Hus med pilar runt omkring.

Röd linje visar tomtplatsen. Din fastighet kan vara större.

Tomtplatsbestämningen görs av kommunen och syftet är att säkra den fria passagen.

Ansökan om dispens

Om du planerar en åtgärd inom ett strandskyddsområde måste du ansöka om dispens hos kommunen eller Länsstyrelsen.

Om din mark också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd, skickar du ansökan till Länsstyrelsen, annars skickar du din ansökan till oss via Självservice.

Detta händer när du skickat din ansökan till oss

 1. Ibland behöver vi veta mer än det du skrev i din ansökan. Då ber vi om det.
 2. Vi handlägger ansökan.
 3. Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet om du vill. Sedan fattar vi vårt beslut.
 4. Kommunen beslutar om dispens eller inte, och skickar beslutet till dig i ett brev.
 5. Du har möjlighet att överklaga beslutet.
 6. Länsstyrelsen ska granska kommunens beviljade dispenser inom tre veckor från det att de fått del av beslutet.
 7. Beslutet vinner laga kraft om ingen överklagar inom tre veckor eller om Länsstyrelsen i sin granskning kommer fram till att ärendet inte ska överprövas.