Båtplatser

Vi hyr ut över 1 000 fasta båtplatser i våra kommunala hamnar.

En mängd båtar ligger i en hamn.

Det är endast du som kommunmedlem som kan ställa dig i kö för att få hyra en båtplats i de kommunala hamnarna.

Det är lång kö till våra fasta båtplatser, därför måste du lämna din plats när du inte längre använder den.

Här finns våra båtplatser:

  • Henån
  • Ellös
  • Gullholmen
  • Stocken
  • Hälleviksstrand
  • Edshultshall
  • Mollösund
  • Käringön

Vinterplats i hamnar

Vill du ha din båt i någon av våra hamnar under vintern kan du kontakta Liam Karlsson, telefon 0304-33 40 00, för mer information.

Ansökan, byte, uppsägning av båtplats

När du ansöker om båtplats i någon av våra hamnar gör du det direkt i vår e-tjänst Ansökan, byte, uppsägning av båtplats.

Du använder samma system om du vill byta båtplats eller säga upp den du har.

Vem är kommunmedlem?

Enligt kommunallagen 1 kapitlet 5 paragrafen (2017:725)

"Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där".

Behandling av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsen i Orust kommun behandlar de personuppgifter som du skrivit i din ansökan när vi handlägger ditt ärende inom samhällsutveckling. Personuppgifterna kommer inte användas för något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och raderas sedan i enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är vår tillsynsmyndighet.