Markanvisning och exploatering

Våra riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal beskriver de villkor som finns vid exploatering av mark.

Markanvisning används för mark som vi äger och exploateringsavtal för privatägd mark.

Markanvisning för mark vi äger

En markanvisning är en överenskommelse mellan oss och en exploatör. Det ger exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med oss om köp av ett visst markområde för bebyggande.

Våra riktlinjer för markanvisningar beskriver hur tilldelning av kommunägd mark avsedd för bostäder och verksamheter ska fördelas till marknaden. De beskriver även hur handläggningen sker, grundläggande villkor och principer för markprissättning.

Syftet med riktlinjerna är att tilldelning av mark ska vara förutsägbar, transparent och tydlig.

Vi använder tre olika metoder för markanvisning

  • Direktanvisning
  • Markanvisningstävling
  • Jämförelseförfarande

Exploatering för privat mark

Riktlinjerna berör även exploateringsavtal för privat mark. Där redovisas genomförandet av en detaljplan och fördelning av ansvar och kostnader mellan kommunen och exploatören.