Naturområden och naturreservat

Du är alltid välkommen att besöka naturvårdsreservat och naturvårdsområden.

Länsstyrelsen har en karta där du enkelt kan hitta vilka områden på Orust som är naturreservat. Du kan också läsa om vilka regler som gäller för respektive område.

Undantag från Allemansrätten

Tänk på att undantag från Allemansrätten kan gälla i skyddade område. Du kanske inte får ta med dig din hund under delar eller hela året. Information om vad som gäller i det området som du vill besöka finns på Länsstyrelsens webbplats.

Naturreservat och Natura 2000

I Sverige och i många andra länder är naturreservat det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur.

I alla naturreservat och naturvårdsområden finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra. Länsstyrelsen kan lämna dispens från föreskrifterna.

Naturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden. Syftet är att bevara biologisk mångfald, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och att tillgodose behovet av områden för friluftsliv.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.