Skogslyckan/Hals, Svanesund

Ledningsrätten för utbyggnaden inom VA-verksamhetsområdet har vunnit laga kraft.

Allmän information

Naturvärdesinventeringen är gjord av företaget Svensk Naturförvaltning under 2023, där de bland annat har registrerat groddjur och invasiva växter.

Arbetet påbörjades inom Skogslyckan och beräknas vara färdigt 2024. Arbetet fortsätter sedan inom Hals 2024/2025.

Berörda fastighetsägare kommer att kallas till informationsmöte inför den etapp där fastigheten ingår.

Under tiden som arbetet pågår kommer lastbilstransporter att ske både via Halsvägen och Skogslyckevägen.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter som uppkommer under tiden som utbyggnaden pågår.

Etapp 1

Färdig i april 2024. Asfaltering under hösten 2024.

Etapp 2

Färdig i februari 2024.

Etapp 3

Färdig i maj 2024.

Nu är de tre färsta etapperna inom Skogslyckan klara och arbetet kommer att forstätta på Halsområdet i slutet av året.

Entreprenör är Ottestala Schakt AB

Projektledare Sofia Blidberg
E-post: sofia.blidberg@orust.se

Skogslyckan/Hals, va-utbyggnad inom verksamhetsområde, översikt etapperFörstora bilden

Etappindelning, va-utbyggnad inom verksamhetsområde, Skogslyckan/Hals.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.