Detaljplaneprocessen

Arbetet med att ta fram en detaljplan sker enligt en särskild arbetsgång som kallas planprocessen.

Målet med processen är att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. Planprocessen säkerställer att berörda myndigheter, organisationer och privatpersoner erbjuds möjlighet att lämna synpunkter.

Detaljplaneprocessen

Planbesked och startskede

Privatpersoner, företag eller organisationer som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller en ändring av en befintlig detaljplan kan ansöka om planbesked hos oss. Vi är skyldiga att lämna besked inom 4 månader om en planläggning av området kommer att inledas eller inte.

Planprogram

Ett planprogram kan tas fram om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet. Programmet ska beskriva planens utgångspunkter och mål. När programhandlingarna är färdiga sänds de på programsamråd.

Under samrådet inhämtas synpunkter från berörda medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar. Synpunkterna sammanställs i en programsamrådsredogörelse. Efter samrådet beslutar kommunstyrelsen om planarbetet ska fortsätta och i så fall vilken inriktning planarbetet ska ha.

Samråd

Ett färdigt planförslag utarbetas och sänds därefter på samråd. Planförslaget består av ett antal handlingar: plankarta med bestämmelser, planbeskrivning samt eventuella illustrationer och utredningar. Om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan upprättas en miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Synpunkter inhämtas från berörda medborgare, myndigheter och kommunala förvaltningar, på samma sätt som under programsamrådet. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse. Det är kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling som beslutar om att sända en detaljplan på samråd.

Granskning

Efter samrådet revideras detaljplanen mot bakgrund av de synpunkter som kommit fram under samrådet. Nya utredningar kan behöva beställas och ibland måste tidigare utredningar kompletteras. Det reviderade planförslaget sänds därefter på granskning till berörda.

Vid granskningen presenteras det planförslag som kommunen avser att anta. Sakägare och övriga berörda får besked om var och när förslaget är tillgängligt. Inför granskningen kungörs planförslaget i ortstidningar, i kommunhusets entré och på vår webbplats.

Synpunkter sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt skickas ut till alla som inte fått sina synpunkter tillgodosedda så fort utlåtandet är färdigställt. Om synpunkterna leder till större förändringar i planhandlingarna upprepas granskningsskedet.

Antagande

Beroende på förfarandet tar kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beslut om att anta det slutliga planförslaget. De berörda som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda meddelas.

Överklaga

Det går att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan. Om du under samrådet eller granskningen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda kan du ha rätt att överklaga. Överklaganden ska ha inkommit till kommunen senast 3 veckor efter att protokollet, där beslut tagits att anta detaljplanen, har justerats. Kommunen skickar vidare eventuella överklaganden till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg.

Laga kraft

Beslutet vinner laga kraft inom tre veckor efter justerat protokoll om inte länsstyrelsen beslutar att överpröva beslutet eller om beslutet överklagas av någon annan part. Planen kan inte längre överklagas då den vunnit laga kraft. En lagakraftvunnen plan ger fastighetsägarna en garanterad byggrätt under planens genomförandetid (5-15 år).

Begränsat standardförfarande

I vissa fall kan en detaljplan upprättas med ett så kallad begränsat standardförfarande. Planprocessen kan då förenklas, genom att granskningsskedet utesluts. För att kunna använda ett begränsat standardförfarande måste planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. Dessutom måste planförslaget sakna intresse för allmänheten och det får inte vara av principiell betydelse.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.