Logotyp

Ett framtida hållbart Orust

Vi samarbetar med högskola och forskning för att stärka möjligheterna att utveckla kommunen på ett hållbart sätt.

Under hösten och vintern 2017-2018 har vi samarbetat med en kurs i hållbar samhällsutveckling som hålls på Chalmers tekniska högskola. Studenterna har gjort en djupgående analys av Orust kommun. Vissa perioder har de varit på plats för att lära känna kommunen, hitta styrkor och svagheter. De har gjort intervjuer med invånare, näringsliv och politiker. Baserat på analysen, intervjuer och intryck har de formulerat planeringsstrategier och arbetat med fördjupningsprojekt.

Materialet kommer användas i vårt arbete så långt det är möjligt. En del av materialet kan bli del av vår nya Översiktsplan, medan andra delar av materialet kan bli del av detaljplaner. Många av projekten innehåller tankar och idéer som kan utvecklas av invånare och företagare, läs och bli inspirerad.

Samarbetet med Chalmers är en del av ett Interreg Sverige-Norge projekt mellan Orust kommun och norska Hvaler kommun. Orust och Hvaler ska bli mindre sårbara, få ökad självförsörjning samt minskat miljö- och klimatavtryck.

Fördjupningsprojekt

Totalt är det 13 fördjupningsprojekt, de innehåller flera olika förslag på hur Orust kommun kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Ladan är ett nytt boende i ekobyn Utsikten baserat på gemenskap och delande. Den gamla ladans stomme tillsammans med en utbyggnad bildar det nya boendet, med ett gemensamt allrum och växthus i byggnadens mitt.

Ladan, bok Pdf, 15.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ladan, affisch Pdf, 48.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet består av ett bostadshus som introducerar hyresrätter i ekobyn Utsikten. Här ingår också ett gemensamt växthus med odling, arbetsplatser, sociala ytor och tvättstuga för alla boende i ekobyn.

Rotad i ekobyn, bok Pdf, 9.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Rotad i ekobyn, affisch Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet utgår från en analys av lokala resurser såsom outnyttjade byggnader och engagerade nätverk och invånare. Strategin utgår ifrån lokalsamhällets behov genom att koppla ihop och stärka de goda initiativ som redan finns i parallella nätverk och öka deras medverkan i lokalsamhället. Myckleby skola fylls med nya aktiviteter i form av ett lokalt samhällsutvecklingsprogram och en folkhögskola.

Växande nav, bok Pdf, 28.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Växande nav, affisch Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Växande nav, tidslinje Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet innefattar småskaliga hyresbostäder nära Ålgård som möjliggör för fler människor att bo nära naturen. Visionen är ett hållbart sätt att leva i gemenskap med fokus på delande och samarbete mellan generationer.

Tillsammans i Ålgård, bok Pdf, 24.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans i Ålgård, affisch Pdf, 46.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet utforskar att leva vid och med havet i perspektivet av en stigande havsnivå i kustsamhället Mollösund. Ett multifunktionellt havscentrum - Havsstudion - tillför samhället en livlig “tredje plats” för invånare och besökare under hela året. Förslaget eftersträvar att stärka platsens speciella koppling till naturen, öka medvetenheten och starta en diskussion kring miljö och klimat. Kan naturens kraft omfamnas genom en arkitektur som anpassas till omgivande föränderliga klimatförhållanden?

Stigande/Sjunkande, bok Pdf, 64.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Stigande/Sjunkande, affisch Pdf, 49.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Barn glöms ofta bort eller förbises när vi planerar våra samhällen. Det här projektet handlar om att uppmärksamma vilka rättigheter barn har och hur barns perspektiv kan bidra till en bättre miljö för alla. Arbetet innefattar en Uppdragslek – en slags aktivitetsbok för barn och unga att utforska Henån och lära sig om stadsplanering på ett roligt sätt.

Uppdrag i Henån, bok Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag i Henån, affisch Pdf, 1005.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdragsleken i Henån Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Detta projekt syftar till att överbrygga glappet mellan teori och praktik genom att exemplifiera hur genusperspektivet kan integreras i samhällsplaneringen, från teori till analys och strategi. Fokus ligger främst på den översiktliga planeringen, mindre samhällen och landsbygd.

Genusperspektiv i samhällsplaneringen, bok Pdf, 7.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Genusperspektiv i samhällsplaneringen, affisch Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Med ett minskande fiskbestånd och nya metoder för att producera mat från havet är det möjligt att stärka och förnya förhållandet mellan Orust och havet - att översätta historia och tradition till nutid och framtid. Projektet innefattar ett förslag till ett marint center, vilket fungerar som en informativ plattform för att utforska nya sätt att producera, bereda och konsumera mat från havet.

Hav på land, bok Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Hav på land, affisch Pdf, 25.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Detta är ett projekt som tar tillbaka möjligheten att bo och leva i skärgårdsmiljö. En uppdaterad version av boende vid havet, där utgångspunkten och fokus för gestaltningen är social och miljömässig hållbarhet. Målet är att inspirera och väcka diskussion kring vem och hur vi bor i våra kustsamhällen.

Varm & kall, bok Pdf, 32 MB, öppnas i nytt fönster.

Varm & kall, affisch Pdf, 64.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Det här projektet handlar om att ytterligare stärka samhällsgemenskapen, att göra det möjligt för boende på Orust att bidra till och nå en hållbar framtid. Baserat på befintliga nätverk av relationer, intressen och kunskaper föreslår vi olika delprojekt som inspirerar människor och ger dem verktyg att dela kunskaper och resurser inom en större samhällsgemenskap.

NeighbORUST, bok Pdf, 36.8 MB, öppnas i nytt fönster.

NeighbORUST, affisch Pdf, 44.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Hälleviksstrand är ett samhälle som likt många andra mindre kustsamhällen i Bohuslän står inför många utmaningar. Att involvera samhällets invånare för att hitta lösningar har varit vägledande genom hela vår process. Resultatet är ett förslag på hur Hälleviksstrand, genom flera mindre projekt, kan utvecklas på ett hållbart sätt. Följ oss för att upptäcka en framtida väg för Hälleviksstrand.

Väg för Strand, bok Pdf, 93.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Väg för Strana, affisch Pdf, 29.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Projektet fokuserar på olika aspekter av planeringen av en ekoby i ett landsbygdssammanhang. Olika teorier, metoder och exempel för effektiv och hållbar resursanvändning med ett litet ekologiskt fotavtryck presenteras. Dessa teorier och metoder är utgångspunkt för en översiktlig plan för en ny ekologiskt hållbar bosättning i Dalby.

Principer för ekologiskt hållbar planering på landsbygden, bok Pdf, 69.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Principer för ekologiskt hållbar planering på landsbygden, affisch Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detta projekt handlar om att främja användandet av cykeln som ett hållbart transportmedel på Orust. Genom att utveckla ett nätverk av så kallade cykelstationer underlättas cyklingen som ett dagligt transportmedel och som ett sätt att uppleva den rika natur och kultur som finns på Orust.

Orust på cykel, bok Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Orust på cykel, affisch Pdf, 12.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Inventering och Analys

Under kursens första sex veckor gjorde studenterna en djupgående analys av Orust. Analysen är uppdelad i tre delar. Först var studenterna på plats för att bilda sig en uppfattning om kommunen. I nästa steg gjorde de en omvärldsanalys för att identifiera globala strömningar och vilka krav på förändring de ställer. Baserat på inventeringar, intervjuer, intryck och omvärldsanalysen formulerade de planeringsstrategier.

I analysens första del var studenterna på plats för att bilda sig en uppfattning av Orust kommun. De gjorde intervjuer med tjänstepersoner, politiker, företagare och föreningsliv samt inventeringar på olika platser.

Att bo på Orust Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Att förflytta sig på och till Orust Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Att försörja sig på Orust Pdf, 972.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Att leva i ett långsiktigt perspektiv Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ellös Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Mollösund Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Slussen, Myckleby Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Strana och Haala Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Varekil Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

I analysens andra del identifierade studenterna regionala, nationella och globala strömningar samt vilka utmaningar de innebär för Orust.

Europa Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fyrbodal Pdf, 905.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationell kontext Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Världen icke OECD länder Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Världen OECD länder Pdf, 861.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Västra Götaland Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Baserat på analysen och intrycken från inventering och intervjuer formulerade de planeringsstrategier. Strategierna berör fem på olika teman, Rörlighet och tillgänglighet, Klimat- och ekoanpassning, Bostäder och den byggda miljön, Ett gemensamt Orust - socialt kapital och delningsekonomi, Mat, resurser och energi på Orust. Strategierna kan användas som riktlinjer för hur vi kan jobba mot hållbar utveckling.

Strategi Bostäder och byggd miljö Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategi Ett gemensamt Orust Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategi Klimat och ekoanpassning Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategi Rörlighet och tillgänglighet Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Strategier Mat Resurser Energi Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kursens utgångspunkt är hållbar utveckling – en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Kursen är uppdelad i Fas 1-Analys och Strategier och Fas 2 – Fördjupningsprojekt. Arbete har genomförts som en process i flera steg, dels underifrån med att förstå platsens speciella förutsättningar och behov, dels ovanifrån med att identifiera de krav på förändring som följer av globala utmaningar och visionen om en hållbar utveckling. Strategier och förslag har successivt tagit form i ett möte mellan det lokala och det globala.

Architecture and Planning beyond Sustainibility, Chalmers Tekniska Högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om kursen Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Et Smart och Bærekraftige Øysamfunn (ESBØ) – Orust och Hvaler

Samarbetet med Chalmers är en del av ett Interreg Sverige-Norge projekt mellan Orust kommun och norska Hvaler kommun. Orust och Hvaler ska bli mindre sårbara, få ökad självförsörjning samt minskat miljö- och klimatavtryck.