Logotyp

Översiktlig planering

Den översiktliga planeringen utgörs av olika långsiktiga planer och dokument. Översiktsplanen är det främsta verktyget för den översiktliga planeringen.

En översiktsplan är vägledande för hur mark och vatten i kommunen ska användas och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen. Processen för att ta fram en ny översiktsplan regleras i plan- och bygglagen.

Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen och det finns flera tillfällen där du har möjlighet att lämna dina synpunkter.

Översiktsplanen hålls aktuell genom att kommunen antar en planeringsstrategi varje mandatperiod. På så vis kan förändrade förutsättningar för den översiktliga planeringen hanteras.

Bild över process för översiktsplaneringFörstora bilden

Bild: Boverket.

Fördjupningar och tillägg till Översiktsplanen

Översiktsplanen kan också kompletteras med tillägg som behandlar särskilda teman, såsom vindbruksplan och cykelplan.

Ibland finns det behov att ta fram fördjupningar av översiktsplanen för ett visst geografiskt område.