Kulturmiljöplan

Kulturmiljöplanen beskriver vår historia, från de första människornas ankomst för mer än 10 000 år sedan till våra dagars Orust.

Kulturmiljöplanen antogs av kommunfullmäktige 1994 och presenteras i boken Orust, historia och miljö. I boken ges en omfattande beskrivning av livet på Orust från de första bosättarna för omkring 11 000 år sedan fram till våra dagar.

Kulturmiljön är vår gemensamma historia så som den avspeglar sig i landskapet och bebyggelsen runt omkring oss. Kulturmiljövårdens syfte är att skydda karaktärsdrag och sammanhang i kulturmiljön.

Genom kulturminneslagen får vår kulturmiljön ett lagligt skydd. I kulturminneslagens inledningskapitel slås fast att vi alla har ett gemensamt ansvar för kulturmiljön.

"Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön så långt som möjligt undviks eller begränsas."

Orust - Historia och miljö

Du kan låna boken Orust - Historia och miljö på våra bibliotek.

Du kan läsa ett utdrag ur boken på Orust historia och i Kulturhistoriskt värdefulla områden i Översiktsplanen kapitel 6.8, sidan 96-103.