Översiktsplan 2040

Vi håller på att ta fram en ny översiktsplan för hela kommunen, som har varit ute på samråd 13 februari-12 maj 2023. Kommunen kommer nu att bearbeta planförslaget utifrån resultatet i samrådet innan det skickas ut på granskning. Efter granskningen kommer de sista ändringarna göras och kommunen antar därefter den nya översiktsplanen. Antagandet väntas ske i början av 2024.

En översiktsplan är vägledande för hur mark och vatten i kommunen ska användas och visar kommunens vilja när det gäller den övergripande utvecklingen. I översiktsplanen ska det finnas mål och strategier för hur kommunens befintliga värden ska värnas och hur framtidens utmaningar ska mötas.

En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika aktörer, både av professionella användare som andra myndigheter och av privatpersoner. Kommunens ställningstaganden ska tydligt framgå av planen för att öka förståelsen för kommunens bedömningar när beslut ska fattas.

Processen för att ta fram en ny översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Att du som invånare är delaktig och ger synpunkter är en viktig del i processen och det finns flera tillfällen där du har möjlighet att lämna din synpunkter.

Filmer

 

Status

Tidig dialog

I det första steget i processen för att ta fram en ny översiktsplan, tidig dialog, hade alla möjlighet att bidra med tankar och idéer om Orust kommun idag och i framtiden. Den tidiga dialogen pågick under hösten 2021. Den har presenterats för våra politiker och ligger till grund för det fortsatta arbetet med en ny översiktsplan. En sammanställning hittar du nedan under ”Relaterad information”.

Samråd

Samrådet pågick från den 13 februari till den 12 maj 2023. Där hölls öppna samrådsmöten och allmänheten har haft möjlighet att yttra sig. Därefter justeras förslaget utifrån de synpunkter som kommit in. Synpunkterna kommer att sammanfattas i en samrådsredogörelse som kommer finnas tillgänglig för allmänheten från och med granskningen.

Fysiska möten:

De fysiska mötena kommer att hållas i form av öppna hus där du kan få komma ställa dina frågor till kommunens tjänstepersoner. I mitten av mötet kommer vi avbryta för en presentation.

Tema Ellös och kustsamhällen
Måndag 20/3 klockan 17-20, presentation 18.30
Folkets hus, Ellösparken

Tema Svanesund
Måndag 27/3 klockan 17-20, presentation 18.30
Ängås skolans matsal, Svanesund

Tema Henån
Måndag 3/4 klockan 17-20, presentation 18.30
Kajutan, Henån

Tema Varekil och Landsbygd
Onsdag 5/4 klockan 17-20, presentation 18.30
Varekil skolas matsal, Varekil

Digitalt möte:

Ett digitalt möte kommer att hållas för dem som inte har möjlighet att medverka på de fysiska.

Måndag 17/4 klockan 18-20, presentation 18.00

Anmälan görs senast fredag 14/4 till kommun@orust.se. Ange ”Digitalt möte ÖP” i ämnesraden. En länk till mötet kommer att skickas ut under måndagen den 17/4 till dem som anmält sig.

Lämna synpunkter:

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 12 maj 2023.

Yttranden skickas till kommun@orust.se eller via adressen Orust kommun, Sektor ledning och verksamhetsstöd, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med ”Synpunkter Översiktsplan”.

Handlingar

Översiktsplan samrådshandling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandling Pdf, 9.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan samrådshandling i PDF Pdf, 22.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighetsgranskning Pdf, 561.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Den fortsatta processen

Granskning

Efter samrådet gör vi revideringar i förslaget efter inkomna synpunkter och planen ställs ut för granskning. Det är det sista tillfället som allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter på planen.

Antagande

Sista steget i processen är antagande som är ett politiskt beslut i kommunfullmäktige.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.