Slussen fördjupad översiktsplan (FÖP)

Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Slussen.

Blå blommor i förgrunden. Därefter ser man en brygga och ett stort hus vid vattnet.

Planen redovisar föreslagna områden för utbyggnad av bostäder, verksamheter, småbåtshamn, parkeringar och gång- och cykelstråk. Planen är en fördjupning av d​en kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2009. Den är inte juridiskt bindande, men är vägledande vid prövning av planbesked och bygglov. Planen vann laga kraft 2018-01-18.

Handlingar

Fördjupad översiktsplan Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilagor Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.