Logotyp

Vindbruksplan

Syftet med vindbruksplanen är att utgöra beslutsunderlag vid prövning av vindkraftsetableringar inom kommunen.

Vindkraftverk.

Vindbruksplanen redovisar ett område där utbyggnad av en vindkraftsanläggning kan prövas - området Hårleby väster. Vindbruksplanen redovisar även områden där inga prövningspliktiga vindkraftverk ska tillåtas. Inom övriga områden kan möjligheten att uppföra enstaka vindkraftverk med lägre totalhöjd prövas. En ambition med vindbruksplanen är att möjliggöra även för mindre aktörer och kommuninvånare att uppföra små så kallade gårdsverk på sin egen mark för att bidra till en hållbar utveckling.

Vindbruksplanen innehåller generella rekommendationer kring lokalisering, placering, utformning, hälsa och säkerhet, samråd och genomförande samt avveckling. Dessa rekommendationer ska följas vid prövning av vindkraftsanläggningar såväl som enskilda verk.

Vindbruksplanens riktlinjer ersätter de riktlinjer för vindkraft som finns redovisade i Översiktsplan 2009. Planen är inte juridiskt bindande, men är vägledande vid prövningsbeslut.

Status

Vindbruksplanen, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har antagits av Kommunfullmäktige den 31 augusti 2016, § 87. I samband med detta har kommunen även offentliggjort den särskilda sammanställningen av miljökonsekvensbeskrivningen.​

Handlingar

Vindbruksplan, antagandehandling Pdf, 21.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Särskild sammanställning Pdf, 240.2 kB, öppnas i nytt fönster.