Logotyp

Så kan du påverka detaljplanarbetet

Detaljplanprocessen är en demokratisk process och vid vissa tidpunkter kan du lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Du kan påverka planeringen i kommunen genom att vara delaktig när vi tar fram en ny plan.

När du kan lämna synpunkter

Om du berörs av ett planförslag har du alltid möjlighet att lämna synpunkter till oss.

Du kan lämna skriftliga yttranden vid följande skeden i planprocessen:

  • Programsamråd (förekommer inte vid enklare planer)
  • Samråd
  • Granskning (kallades tidigare utställning)

Ditt yttrande kan påverka utformningen av planen. Det är bra att lämna synpunkter tidigt i planprocessen eftersom det då finns större möjligheter att göra ändringar av förslaget. Efter granskningen får större ändringar inte göras av planförslaget, utan att ställa ut förslaget på granskning på nytt.

Hur dina synpunkter hanteras

Alla skriftliga yttranden som lämnas under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Här svarar vi också på ditt yttrande och förklarar saker som kanske inte framgått tillräckligt tydligt i planhandlingarna. Om yttrandet leder till förändringar i planförslaget beskriver vi vad som har ändrats. Efter granskningen sammanställs alla yttranden på liknande sätt i ett granskningsutlåtande.

Samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet är offentliga handlingar och skickas bland annat till:

  • Politiker som tar beslut om planen
  • Länsstyrelsen
  • Angränsande kommuner
  • De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda

Utöver detta har alla möjlighet att på egen begäran ta del av både samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet.

Hur du vet när du kan lämna synpunkter

Samråd och granskning för detaljplaner pågår vanligtvis i ungefär en månad.

Du kan få information om aktuella planer på flera sätt. Planer som är ute på samråd och granskning läggs alltid upp på webbplats och de finns också tillgängliga i entrén i kommunhuset i Henån. Vid granskning finns planhandlingarna ofta tillgängliga på en offentlig plats i nära anslutning till planområdet.

Informationen skickas via post till berörda sakägare. Om du bor inom eller i direkt anslutning till planområdet eller om du äger fastigheter i området får du alltid hemskickat denna information.

Vid planer som berör ett större antal personer anordnar vi samrådsmöten som är öppna för alla. Dessa möten brukar annonseras på offentliga platser, på webbplatsen och i ortstidningar.

Vid granskning inför vi en kungörelse i dagstidningar, vanligtvis både GP och Bohusläningen. Kungörelsen beskriver var planhandlingarna finns att hämta och hur man kan lämna synpunkter på förslaget.

När du kan överklaga en detaljplan

I vissa fall är det möjligt att överklaga kommunens beslut att anta en detaljplan. Du har rätt att överklaga om du berörs av detaljplanen och senast under granskningen har framfört skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Överklagan måste göras inom tre veckor från den dag då antagandebeslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Information om hur det går till att överklaga skickas ut i samband med antagandet. Det är Länsstyrelsen som hanterar överklaganden och de beslutar om planen ska fastställas eller upphävas.