Logotyp

Eget avlopp

Om du inte har möjlighet att ansluta dig till kommunens avloppsnät kan du anlägga en egen avloppsanläggning. Du behöver alltid lämna in en ansökan till oss när du planerar att göra en egen avloppsanläggning.

I en avloppsanläggning renas avloppsvattnet från näringsämnen och smittämnen innan det släpps ut till ett vattendrag. Näringen från ditt eget avlopp behöver renas men också återföras till ekosystemet.

Din anläggning ska uppfylla vissa krav så att fosfor, kväve och organiskt material renas i tillräckligt hög grad. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

Avloppstillstånd

Du får inte börja gräva eller ändra ditt befintliga avlopp utan skriftligt beslut eller besked från Miljö- och byggnadsnämnden.

Bygglov när du bygger nytt eller till

Du kan även behöva ett bygglov från byggnadsnämnden om du bygger till ditt hus eller bygger nytt. Ta kontakt med Byggenheten för att få reda på om du behöver bygglov.

Bygganmälan för ändring av VA-installation

Om bygget innebär en ändring av avloppet krävs alltid en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.

Andra tillstånd

Bor du i område med fornlämningar, strandskydd eller naturreservat behöver du flera tillstånd.

Så här går det till

 1. Ta reda på vilken avloppsanläggningar som kan vara lämpliga på din fastighet. Läs avsnittet om regler för eget avlopp.
 2. Bestäm dig för vilken avloppsanläggning du vill söka tillstånd för.
 3. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten: Anlägga eget avlopp - ansökan/anmälan. Välj den blankett som gäller för den typ av avloppsanläggning du valt.
 4. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer din ansökan.
 5. Du får ett beslut.
 6. Börja planera för att gräva ner din anläggning.
 7. Fyll i och skicka in: Redovisning av avloppsanläggning enligt beslut, när anläggningen är färdig.

Råd för en snabb handläggning

Om du skickar in en komplett ansökan går handläggningen snabbare. Du slipper lägga tid på att komplettera din ansökan.

När du ska ansöka är det viktigt att du läser på om den anläggning du vill söka för och undersöker förutsättningarna på din tomt. Du bör även lägga tid på att fylla i blanketten noga och se till att alla bilagor som krävs finns med.

 • Fyll i ansökan noga.
 • Skicka med en karta där du redovisar anläggningens placering.
 • Tar reda på om det finns vattentäkter och borrhål för bergvärme i närheten som kan påverkas av ditt planerade avlopp, och markera dessa på kartan.
 • Prata med dina grannar och presentera vad du tänkt. De kan bidra med information om till exempel var deras vattenbrunn finns.
 • När du ansöker och redogör för typ av efterföljande reningssteg vid ansökning om tekniskt avancerad teknik, exempelvis minireningsverk.
 • Kvalitén på ditt dricksvatten kan påverka anläggningens funktion. Gör en vattenanalys om du inte gjort det under de senaste tre åren.
 • Ta reda på hur mycket skötsel anläggningen kräver. Vad behöver du göra för att tillverkaren ska garantera att anläggningen uppfyller reningskraven?
 • Hur många är ni när anläggningen används som mest? Är det vid midsommarfesten, julfirandet eller kanske på påsk? Se till att den anläggning du väljer klarar det.
 • Bor du inom område för strandskydd eller naturskydd gäller särskilda regler och du behöver ansöka om tillstånd och dispens, ibland från Länsstyrelsen.

Regler för eget avlopp

Regler för eget avlopp finns i Miljöbalken (1998:808) och i allmänna råd (2016:17) från Havs- och vattenmyndigheten HaV. Reglerna i miljöbalken syftar till hållbar utveckling. I de allmänna råden från HaV kan du läsa vilka rekommendationer som finns för avlopp.

Kraven på rening är olika för olika platser

Platsen bestämmer vilka krav som ställs på ditt eget avlopp. Därför kan kraven se olika ut i olika kommuner och i olika delar av kommunen. Alla avloppsanläggningar och produkter på marknaden uppfyller kanske inte heller platsen behov på rening.

På och omkring Orust finns en känslig natur. Det ställer också krav på oss att vårda och skydda vår unika miljö.

Vi ställer krav på hög skyddsnivå nästan över allt. Avloppsvattnet från dig som inte har kommunalt avlopp når snabbt våra fjordar och vattenområden. Därför ska din avloppsanläggning ha godkänd reningsgrad för näringsämnen och skydda mot spridning av smitta. En bedömning görs i varje enskilt fall för vilken reningsgrad som krävs och bedöms alltid från ett större sammanhang.

Vilka avloppslösningar kan jag välja?

När du ska välja vilken avloppsanläggning du vill ha, ska du tänka på att undersöka möjliga alternativ i följande ordning:

 1. anslutning till kommunalt nät eller till en gemensam anläggning
 2. en kretsloppslösning, där näringen kan återföras till mark
 3. en lösning som uppfyller hög skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd, till exempel minireningsverk eller markbaserad lösning tillsammans med fosforrening

Du har även rätt att ansöka för en annan anläggning än de ovan. Vid prövning av din ansökan tar vi hänsyn till din fastighets förutsättningar och hur känsligt mottagande vattenområde är.

När du ska bygga nytt hus

När du bygger nytt kan du få tillstånd för lösningar med två avloppsrör ut. Det betyder att toaletten har ett eget rör och bad-, disk- och avloppet för tvättvatten har ett eget rör. Den vanligaste lösningen för toaletten är en sluten tank. Annars kan du välja en torrtoalett.

En avloppsanläggning med två avloppsrör förhindrar spridning av ämnen som kan försämra kvaliteten på ditt dricksvatten och badvattnet i havet samt i insjöar.

När du saknar vattentoalett eller tillstånd för utsläpp

Då gäller samma regler som vid nybygge, två avloppsrör ut och en anläggning som separerar toalettvattnet från bad-, disk- och tvättvattnet.

Om du redan har utsläpp från vattentoalett kan andra lösningar vara möjliga, till exempel minireningsverk eller markbaserad lösning tillsammans med fosforrening. Avloppsanläggningen ska kunna rena avloppet från näringsämnen såsom kväve och fosfor, organiska ämnen (BOD7) och bakterier samt andra smittoämnen i tillräckligt hög grad.

Aktuella avloppslösningar

Exempel på anläggningar som är godkända i områden med hög eller normal skyddsnivå.

 • Kretsloppslösning och sluten tank
 • Minireningsverk med efterpolering
 • Slamavskiljare med markbädd och fosforrening
 • Gemensamhetsanläggning

Ta kontakt med en sakkunnig konsult eller entreprenör för att få förslag på tekniklösningar som har möjlighet att uppfylla kraven.

Kretsloppslösning

Genom att installera två avloppsrör ut från ditt hus väljer du en avloppslösning med möjlighet till kretslopp. I praktiken finns det två olika lösningar, toalett till sluten tank eller en torrtoalett. Resterande del av avloppsvattnet renas i separat anläggning.

Cirka 90% kväve och 85% fosfor från hushållets avlopp finns i toalettavloppet, och genom att du samlar upp toalettavloppet uppfyller du hög skyddsnivå för fosfor och kväve vad gäller utsläpp till vatten.

Vi utreder möjligheten att lokalt återföra slam från slutna tankar till kretsloppet.

Sluten tank

Det finns inga krav på vilken storlek du ska välja på en sluten tank men en stor tank ger färre tömningar. Alla slutna tankar ska tömmas en gång per år. En toalett som spolar extremt lite vatten minskar också antalet tömningar. Det finns vakuumtoaletter, dubbelspolande toaletter och toaletter med skärande pumpsystem som spolar med extremt lite vatten.

När den slutna tanken tömts betalar du för totala volymen oberoende av hur mycket som finns i den.

Tömning

Det är bara Fraktkedjan Väst som får tömma den slutna tanken. Du bör välja en tank med rejäl manlucka med en minsta diameter på 400 millimeter för tömning och inspektion, annars kan det bli problem att tömma tanken ordentligt. Luckan ska vara lätt åtkomlig. Alla slutna tankar ska tömmas minst en gång per år.

Nivålarm

Din slutna tank ska förses med en larmanordning som larmar vid för hög nivå med ljud och eller ljussignal. Du bör ändå kontrollera nivån i din tank med jämna mellanrum.

Extremt snålspolande toaletter

Installerar du toaletter som använder mindre än 1 liter spolvatten i genomsnitt, räcker det att tömma tanken en till två gånger per år.

Det finns två typer av toaletter som använder så lite vatten, det är vakuumtoalett och dubbelspolande toalett.

Bad-, disk- och tvättvatten kan du rena i en markbädd, infiltration eller i ett kompaktfilter. Det är viktigt att anläggningen är anpassad för när ni är som flest på fastigheten.

Du behöver sköta din anläggning, till exempel rengöra och byta filtret med jämna mellanrum.

Om du ska kompostera filtret behöver du ansöka om dispens hos Miljö- och byggnadsnämnden.

Exempel på torrtoaletter är förbränningstoalett, mulltoa eller urinseparerande torrtoalett.

När du ansöker för torrtoalett krävs det att du redovisar hur du tänkt ta hand om avfallet. Det är viktigt att du beräknar och redovisar spridningsyta samt hur stor odling som krävs för att få till ett bra kretslopp på din tomt.

Slamavskiljare

Slamavskiljaren är viktig i en avloppslösning med markbaserad rening. Om inte slamavskiljaren fungerar optimalt kan resterande reningssteg få svårt att fungera och du kan tvingas byta din anläggning tidigare än tänkt. I slamavskiljaren ska slam och fasta partiklar fastna. Slamavskiljaren ska vara testad och godkänd enligt standard.

När du ska välja storlek på slamavskiljaren behöver du först veta vilken typ av fosforrening du tänkt använda. Använder du fosforfällning bildas mer slam. Då krävs ofta en större slamavskiljare, vanligtvis dubbla volymen.

Har du fosforfälla räcker det vanligtvis med en slamavskiljare som är två kubikmeter. Om slamavskiljaren inte kommer ta mot avlopp från toalett kan slamavskiljaren vara mindre.

Slamavskiljaren ska tömmas varje år om det är en toalett anslutet. Om du inte är skriven på din fastighet och du bara har BDT-avlopp ansluten till slamavskiljaren töms den en gång vartannat år, enligt renhållningsordningen.

Markbaserad rening

Markbädd är ett alternativ när det inte går att infiltrera. I en markbädd filtreras vattnet i en konstruerad sandbädd. På botten av sandbädden samlas det renade vattnet upp i ett rör och leds till ett vattendrag.

Normal storlek på en markbädd för ett hushåll är 30 kvadratmeter. Det är viktigt att markbädden görs på rätt sätt. Grundvatten får inte gå upp i bädden. När grundvattnet är som högst under året ska det vara en meter från grundvattennivån till schaktbotten på markbädden.

Kompaktfilter

Istället för ett spridningsfilter i en infiltrationsanläggning eller markbädd kan du använda ett kompaktfilter eller biomoduler. Dessa bryter ner organiskt material och ska också reducera smittämnen.

Om det är ont om plats på tomten kan kompaktfilter minska bäddarnas yta. För att veta att anläggningarna klarar reningskraven bör du efterfråga testresultat på anläggningen.

Fosforfällning

Fosforfällning är en metod för att rena fosfor. Den används ofta i både minireningsverk och kommunala reningsverk eller som komplement till traditionell markbädd och infiltration.

Slammängden ökar vid fosforfällning och du behöver en större slamavskiljare än normalt, cirka 4-5 m3 för ett normalhushåll. Tillräcklig tid i slamavskiljaren är viktig för att det ska fungera, det räcker inte att tömma slamavskiljaren oftare.

En besiktningsperson behöver se över anläggningen minst en gång per år, så att doseringen av fällningskemikalie fungerar som det ska.

Fosforfälla

Reningen i en fosforfälla bygger på att fosfor i avloppsvattnet binds till ett material med hög kapacitet för fosforinbindning. I allmänhet används kalkbaserade filtermaterial.

För att fosforfällan ska fungera behöver du välja en markbädd som är tät i botten eller en kompakt markbädd. En fosforfälla hämtas och byts med kranbil. Vanligtvis väger fosforfällan 500 kg. Du behöver därför säkerställa att avståndet är mindre än 5-10 meter och höjdskillnaden inte är för stor mellan fosforfällan och kranbilen.

Utgående vatten från fosforfiltret har högt pH och är frätande. Se därför till att människor eller djur inte kan komma i kontakt med avloppsvatten på din fastighet. Du kan till exempel leda ut vattnet i en stenkista eller i en längre åkerdränering för att se till detta.

Det är viktigt att installationsinstruktionerna från leverantören eller tillverkaren följs för fosforfällor.

Minireningsverk renar vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer. Ett minireningsverk ska vara testat enligt europeisk standard, EN-12566-3 och CE-märkt.

Ytterligare rening

Oftast krävs ytterligare rening innan vattnet kan ledas tillbaka till naturen. Vissa minireningsverk kräver en separat slamavskiljare och i de flesta fall behövs också ett sista renande steg, ett så kallat efterpoleringssteg. Det kan till exempel vara ett makadamdike, en markbädd, infiltration, en stenkista, UV-lampa eller en rotzonsanläggning. Vilket efterpoleringssteg som passar beror på vilket minireningsverk du har samt var det ligger, till exempel om det finns vattendrag i närheten.

Skötsel och kontroll

Minireningsverk behöver regelbunden skötsel och tillsyn. En besiktningsman måste kontrollera anläggningen regelbundet. Driftsjournal som du själv fyller i, kvitto på att fällningskemikalie köpts in och ett protokoll över servicebesök av fackmannamässig firma ska sparas hemma efter att det obligatoriska servicebesöket har gjorts.

De vanligaste avgifterna

Att göra nytt avlopp kostar mycket pengar. Nedan visas de vanligaste avgifterna för avloppstillstånd. Mer information om avgifter finns i Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. En avgift för handläggning tas ut oavsett om du får ansökan beviljad eller får ett beslut om att inte godkänna ansökan.

Avgifter för ansökan om avloppstillstånd

 • Enbart sluten tank 6145 kronor.
 • Samtidig anslutning av sluten tank och BDT-avlopp 9832 kronor.
 • Installation av reningsanläggning för blandat avloppsvatten 12290 kronor.
 • Gemensam reningsanläggning för 2-5 hushåll 14748 kronor.
 • Vi rekommenderar att du anlitar sakkunnig hjälp när du ska göra avlopp. Avloppet kan vara en stor investering och det är viktigt att den som gör avloppet vet hur det ska gå till.


Skötsel av avlopp

Alla avloppsanläggningar har en begränsad livslängd. Genom att ta hand om din anläggning förlänger du livslängden och reningen blir bättre. Vi rekommenderar att du en gång om året ser över ditt avlopp.